Rejestr zmian w biuletynie

26.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Reja” w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Reja” w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z sesji otwarcia ofert - Przebudowa ul.Reja.doc"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Reja” w Głogowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z sesji otwarcia ofert - Przebudowa ul.Reja.doc
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głoów za III kwartał 2018 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głoów za III kwartał 2018 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głoów za III kwartał 2018 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głoów za III kwartał 2018 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głoów za III kwartał 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Reja” w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Reja” w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z sesji otwarcia ofert - Przebudowa ul.Reja.doc"

25.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Interpretacja indywidualna - podmiot obowiązku podatkowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja indywidualna - podmiot obowiązku podatkowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja indywidualna - podmiot obowiązku podatkowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana z urzędu wydanej interperatcji"
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja indywidualna - podmiot obowiązku podatkowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podmiot obowiązku podatkowego w zakresie obiektówbudowlanych wybudowanych na dzierzawionym gruncie"
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja indywidualna - podmiot obowiązku podatkowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zmiana z urzędu wydanej interperatcji
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja indywidualna - podmiot obowiązku podatkowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Podmiot obowiązku podatkowego w zakresieobiektów budowlanych wybudowanych na dzierzawionym gruncie
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja indywidualna - podmiot obowiązku podatkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje o kontroli nr 12.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o kontroli nr 12.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 7 w Głogowie przy ul. Moniuszki 4a, w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 7 w Głogowie przy ul. Moniuszki 4a, w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa ulic na os. Stare Miasto w m. Głogów - ul. H. Kołłątaja (Etap2) i ul. Długa (Etap5-8)...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów - 4 postępowanie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Reja” w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Gen. W. Sikorskiego 19 w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
udzielenie kredytu długoterminowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetargi ustne nieograniczone na oddanie w dzierżawę stanowisk sprzedaży chryzantem
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Osadników 2B/1
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

24.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Transport i unieszkodliwianie nielegalnie zmagazynowanych odpadów przy ulicy Południowej 8 w Głogowie – wykonanie zastępcze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zdjęcia.zip"
Dotyczy dokumentu:
Transport i unieszkodliwianie nielegalnie zmagazynowanych odpadów przy ulicy Południowej 8 w Głogowie – wykonanie zastępcze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół z wizji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Transport i unieszkodliwianie nielegalnie zmagazynowanych odpadów przy ulicy Południowej 8 w Głogowie – wykonanie zastępcze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "obowiązujący Zał. Nr 2 .docx"
Dotyczy dokumentu:
Transport i unieszkodliwianie nielegalnie zmagazynowanych odpadów przy ulicy Południowej 8 w Głogowie – wykonanie zastępcze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana 5 SIWZ.docx"
Dotyczy dokumentu:
Transport i unieszkodliwianie nielegalnie zmagazynowanych odpadów przy ulicy Południowej 8 w Głogowie – wykonanie zastępcze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opublikowna zmiana ogłoszenia.docx"
Dotyczy dokumentu:
Transport i unieszkodliwianie nielegalnie zmagazynowanych odpadów przy ulicy Południowej 8 w Głogowie – wykonanie zastępcze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik opublikowna zmiana ogłoszenia.docx
Dotyczy dokumentu:
Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 24.10.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 211/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 211.2018
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 210/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 210.2018
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia na terenie dz.227, położonej w obrębie 1 „Nadodrze” w Głogowie (ul.Sikorskiego) dla potrzeb budynku usługowego zlokalizowanego przy ul.Świerkowej na dz. o nr geod. 393/8, obr.13 „Brzostów”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Transport i unieszkodliwianie nielegalnie zmagazynowanych odpadów przy ulicy Południowej 8 w Głogowie – wykonanie zastępcze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opublikowna zmiana ogłoszenia.docx"
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja indywidualna - podmiot obowiązku podatkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego Ryszarda Sapruna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja zabytków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedź na wnioski i interpelacje radnego Ryszarda Sapruna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego Krzysztofa Sarzyńskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.10.2018

Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR LIV/544/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2018 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A LIV/543 /18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/542/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Miasta Głogowa”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/541/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyznania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Głogowa”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/540/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 października 2018 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głogowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/539/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/538/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/537/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/536/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany w opisie granic stałego obwodu głosowania w Mieście Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/535/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany w opisie granic okręgu wyborczego w Mieście Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja indywidualna - moment powstania obowiązku podatkowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja indywidualna - moment powstania obowiązku podatkowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obowiązek podatkowy od nowych obiektówbudowlanych"
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja indywidualna - moment powstania obowiązku podatkowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja indywidualna - moment powstania obowiązku podatkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego - zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków nadleśnictwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z planu audytu za 2013
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie z realizacji planu audytu 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z audytu za 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan audytu 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan audytu na 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan audytu na 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan audytu na 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan audytu 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan audytu na 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan audytu na 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan audytu na 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wynagradzanie pracowników dokonywanie okresowych ocen pracowników, polityka kadrowa, zgodność przepisów wewnetrznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w MOK w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie dożywiania osób ubogich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z zamówień publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Polityka Ochrony Danych osobowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Biuletyn Informacji Publicznej w Urzędzie Miejskim w Głogowie i wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "obowiązujące załaczniki do SIWZ.zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wysłana zmiana ogłoszenia II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ III .doc"
Dotyczy dokumentu:
P R O T O K Ó Ł Nr LIV/18 z sesji Rady Miejskiej w dniu 16 października 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 16 października 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 152/2016 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 152/2016 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania budżetu GMG za 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opinia Regionalnej Izby Rozrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu GMG za I półrocze 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała Nr II/51/2014 RIO z dnia 6 luty 2014r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II/52/2014 RIO z dnia 6 luty 2014 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Głogów za II kwartał 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wykonaniu budżetu za III kw. 2014r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja z wykonania budżetu za IV kw 2014 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Głogów za II kwartał 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opinia Regionalnej Izby Rozrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu GMG za 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania budżeu GMG za I kwartał 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania budżetu GMG za I pólrocze 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania budżetu GMG za I pólrocze 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Transport i unieszkodliwianie nielegalnie zmagazynowanych odpadów przy ulicy Południowej 8 w Głogowie – wykonanie zastępcze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obowiązujący zał. 2a.docx"
Dotyczy dokumentu:
Transport i unieszkodliwianie nielegalnie zmagazynowanych odpadów przy ulicy Południowej 8 w Głogowie – wykonanie zastępcze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana 4 SIWZ.docx"
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie SIWZ .doc"
Dotyczy dokumentu:
5.WSO.DELiDO.2 Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
6.WSO.DELiDO.2 Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.2 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
9.WSO.DELiDO.2 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odbiór dowodu osobistego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
8.WSO.DELiDO.2 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Reja” w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Reja” w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjasnienie SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowodu osobistego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA O WYNIKU NABORU.docx"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik INFORMACJA O WYNIKU NABORU.docx
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "karta usług"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik karta usług
Dotyczy dokumentu:
Podział nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "karta usług"
Dotyczy dokumentu:
Podział nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podział nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik karta usług
Dotyczy dokumentu:
Nadanie numeracji porządkowej budynków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "karta usług"
Dotyczy dokumentu:
Nadanie numeracji porządkowej budynków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nadanie numeracji porządkowej budynków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik karta usług

20.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozpoczęciu pracy przez OKW ds. przeprowadzenia głosowania w wyborach na dzień 21 października 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram liczenia kart do głosowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... następna