Rejestr zmian w biuletynie

23.10.2018

Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR LIV/544/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2018 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A LIV/543 /18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/542/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Miasta Głogowa”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/541/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyznania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Głogowa”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/540/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 października 2018 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głogowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/539/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/538/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/537/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/536/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany w opisie granic stałego obwodu głosowania w Mieście Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR LIV/535/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany w opisie granic okręgu wyborczego w Mieście Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja indywidualna - moment powstania obowiązku podatkowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja indywidualna - moment powstania obowiązku podatkowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obowiązek podatkowy od nowych obiektówbudowlanych"
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja indywidualna - moment powstania obowiązku podatkowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja indywidualna - moment powstania obowiązku podatkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego - zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków nadleśnictwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z planu audytu za 2013
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie z realizacji planu audytu 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z audytu za 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan audytu 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan audytu na 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan audytu na 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan audytu na 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan audytu 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan audytu na 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan audytu na 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan audytu na 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wynagradzanie pracowników dokonywanie okresowych ocen pracowników, polityka kadrowa, zgodność przepisów wewnetrznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w MOK w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie dożywiania osób ubogich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z zamówień publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Polityka Ochrony Danych osobowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Biuletyn Informacji Publicznej w Urzędzie Miejskim w Głogowie i wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "obowiązujące załaczniki do SIWZ.zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wysłana zmiana ogłoszenia II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ III .doc"
Dotyczy dokumentu:
P R O T O K Ó Ł Nr LIV/18 z sesji Rady Miejskiej w dniu 16 października 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 16 października 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 152/2016 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 152/2016 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania budżetu GMG za 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opinia Regionalnej Izby Rozrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu GMG za I półrocze 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała Nr II/51/2014 RIO z dnia 6 luty 2014r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II/52/2014 RIO z dnia 6 luty 2014 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Głogów za II kwartał 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wykonaniu budżetu za III kw. 2014r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja z wykonania budżetu za IV kw 2014 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Głogów za II kwartał 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opinia Regionalnej Izby Rozrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu GMG za 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania budżeu GMG za I kwartał 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania budżetu GMG za I pólrocze 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania budżetu GMG za I pólrocze 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Transport i unieszkodliwianie nielegalnie zmagazynowanych odpadów przy ulicy Południowej 8 w Głogowie – wykonanie zastępcze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obowiązujący zał. 2a.docx"
Dotyczy dokumentu:
Transport i unieszkodliwianie nielegalnie zmagazynowanych odpadów przy ulicy Południowej 8 w Głogowie – wykonanie zastępcze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana 4 SIWZ.docx"
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie SIWZ .doc"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odbiór dowodu osobistego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Reja” w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Reja” w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjasnienie SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowodu osobistego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA O WYNIKU NABORU.docx"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik INFORMACJA O WYNIKU NABORU.docx
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "karta usług"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik karta usług
Dotyczy dokumentu:
Podział nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "karta usług"
Dotyczy dokumentu:
Podział nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podział nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik karta usług
Dotyczy dokumentu:
Nadanie numeracji porządkowej budynków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "karta usług"
Dotyczy dokumentu:
Nadanie numeracji porządkowej budynków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nadanie numeracji porządkowej budynków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik karta usług

20.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozpoczęciu pracy przez OKW ds. przeprowadzenia głosowania w wyborach na dzień 21 października 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram liczenia kart do głosowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

19.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 33
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 32
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 31
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 29
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 28
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 27
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 26
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 25
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 24
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 23
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 22
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 21
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 16
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 15
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 14
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 204/2018 w sprawie oddania w użyczenie lokalu położonego w Głogowie przy ulicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Transport i unieszkodliwianie nielegalnie zmagazynowanych odpadów przy ulicy Południowej 8 w Głogowie – wykonanie zastępcze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wysłana zmiana ogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Transport i unieszkodliwianie nielegalnie zmagazynowanych odpadów przy ulicy Południowej 8 w Głogowie – wykonanie zastępcze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "NOWE Załaczniki Nr 2 i 2a.docx"
Dotyczy dokumentu:
Transport i unieszkodliwianie nielegalnie zmagazynowanych odpadów przy ulicy Południowej 8 w Głogowie – wykonanie zastępcze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana 3 SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WK.DOŚ.6220.8.2018.7 Obwieszczenie wersja word"
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "NOWY Głogów.- budynek - PRZEDM.- 4.zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "NOWY opis techniczny wykonawczy_PW_rew_4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "NOWY Głogów.- budynek - PRZEDM.- 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZGŁOSZENIE SZKODY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OCHRONA DRZEWOSTANU W PASIE DROGOWYM
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OPINIOWANIE PROJEKTÓW STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ORAZ CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OPINIOWANIE PROJEKTÓW STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ORAZ CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OPINIOWANIE PROJEKTÓW STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHUORAZ CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT.doc"
Dotyczy dokumentu:
OPINIOWANIE PROJEKTÓW STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ORAZ CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3.OPINIOWANIE PROJEKTÓW STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHUORAZ CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU- NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT.pdf
Dotyczy dokumentu:
WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY.doc"
Dotyczy dokumentu:
WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY -niedokonczone.pdf
Dotyczy dokumentu:
WYZNACZENIE MIEJSC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYZNACZENIE MIEJSC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYZNACZENIE MIEJSC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.doc"
Dotyczy dokumentu:
WYZNACZENIE MIEJSC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 5.WYZNACZENIE MIEJSC DLA OSÓBNIEPEŁNOSPRAWNYCH.pdf
Dotyczy dokumentu:
UZGODNIENIE LOKALIZACJI ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UZGODNIENIE LOKALIZACJI ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UZGODNIENIE LOKALIZACJI ZJAZDU Z DROGIPUBLICZNEJ.doc"
Dotyczy dokumentu:
UZGODNIENIE LOKALIZACJI ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 6.UZGODNIENIE LOKALIZACJI ZJAZDU Z DROGIPUBLICZNEJ.pdf
Dotyczy dokumentu:
UZGODNIENIE LOKALIZACJI ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 5.WYZNACZENIE MIEJSC DLA OSÓBNIEPEŁNOSPRAWNYCH.pdf
Dotyczy dokumentu:
UZGADNIANIE I OPINIOWANIE ROZKŁADÓW JAZDY KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UZGADNIANIE I OPINIOWANIE ROZKŁADÓW JAZDY KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UZGADNIANIE I OPINIOWANIE ROZKŁADÓW JAZDYKOMUNIKACJI ZBIOROWEJ.doc"
Dotyczy dokumentu:
UZGADNIANIE I OPINIOWANIE ROZKŁADÓW JAZDY KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 7.UZGODNIANIE I OPINIOWANIE ROZKŁADÓW JAZDYKOMUNIKACJI ZBIOROWEJ.pdf
Dotyczy dokumentu:
UZGADNIANIE I OPINIOWANIE ROZKŁADÓW JAZDY KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 6.UZGODNIENIE LOKALIZACJI ZJAZDU Z DROGIPUBLICZNEJ.pdf
Dotyczy dokumentu:
ZGŁOSZENIE SZKODY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZGŁOSZENIE SZKODY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZGŁOSZENIE SZKODY.doc"
Dotyczy dokumentu:
ZGŁOSZENIE SZKODY
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 9.ZGŁOSZENIE SZKODY.pdf
Dotyczy dokumentu:
UZGODNIENIE PROJEKTU BUDOWY LUB PRZEBUDOWY ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 27.02.2017 r. w części A dotyczącego promocji projektu pn "Budowa ciągów pieszo-rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki zapytania ofertowego z dnia 22.03.2017 dotyczącego promocji projektu ,,Prace adaptacyjne i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 22.03.2017 r. w części C dotyczącego promocji projektu ,,Prace adaptacyjne i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki zapytania oferowego na dzialania promocyjne w ramach projektu ,,Głogowieskie przedszkola równych szans" - ogłoszenie radiowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSKOWANIE O ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OPINIOWANIE PROJEKTÓW STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ORAZ CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYZNACZENIE MIEJSC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UZGODNIENIE LOKALIZACJI ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UZGADNIANIE I OPINIOWANIE ROZKŁADÓW JAZDY KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UZGODNIENIE PROJEKTU BUDOWY LUB PRZEBUDOWY ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZGŁOSZENIE SZKODY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZGŁOSZENIE SZKODY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UZGODNIENIE LOKALIZACJI ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSKOWANIE O ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OPINIOWANIE PROJEKTÓW STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ORAZ CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYZNACZENIE MIEJSC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UZGODNIENIE LOKALIZACJI ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UZGADNIANIE I OPINIOWANIE ROZKŁADÓW JAZDY KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UZGODNIENIE PROJEKTU BUDOWY LUB PRZEBUDOWY ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZGŁOSZENIE SZKODY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 7 w Głogowie przy ul. Moniuszki 4a, w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Harmonogram przekazywania kart do głosowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram przekazywania kart do głosowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "harmonogram"
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram przekazywania kart do głosowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Harmonogram wydawania kart
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na nadzwyczajną sesję Nr LV w dniu 6 listopada 2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu marcu 2019 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek w obr. 9
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

17.10.2018

Dotyczy dokumentu:
WO.DOK.0050.62.2018 - Zarządzenie Nr 62/2018 Prezydenta Miasta z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WO.DOK.0050.61.2018 - Zarządzenie Nr 61/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zatrudnienia specjalistów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WO.DOK.0050.59.2018Zarządzenie Nr 59/2018 Prezydenta Miasta z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WO.DOK.0050.37.2018 - ZARZĄDZENIE Nr 37/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 26.02.2018 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Głogów oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, określenia specjalności i form kształcenia na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WO.DOK.0050.31.2018 - Zarządzenie Nr 31/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WO.DOK.0050.30.2018 - Zarządzenie Nr 30/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie cofnięcia powierzenia zadań doradcy metodycznego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Poprawa jakości środowiska w gminie Miejskiej głogów- ul. Obr. pokoju i ul. Legnicka"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Poprawa jakości środowiska w Gminie Miejskiej Głogów - ul. Obr. Pokoju i ul. Legnicka - IV postępowanie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa ulic na os. Stare Miasto w m. Głogów - ul. H. Kołłątaja (Etap2) i ul. Długa (Etap5-8)...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa ulic na os. Stare Miasto w m. Głogów – ul. H.Kołłątaja (Etap 2) i ul. Długa (Etap 5-8) w ramach realizacji zadania pn.: „Infrastruktura na Starym Mieście”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram przekazywania kart do głosowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Dodano obwieszczenie
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna