Rejestr zmian w biuletynie

06.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 2/2019 Zakres kontroli: Postępowanie przetargowe na wykonanie miejsc parkingowych przy ulicy Perseusza, od strony ulicy Wojska Polskiego, realizowane przez Gminę Miejską Głogów.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
PROTOKÓŁ NR 1/2018 Zakres kontroli: postępowania przetargowe realizowane przez Gminę Miejską Głogów na kwotę do 30000 euro.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 2/2019 Zakres kontroli: Postępowanie przetargowe na wykonanie miejsc parkingowych przy ulicy Perseusza, od strony ulicy Wojska Polskiego, realizowane przez Gminę Miejską Głogów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
P R O T O K Ó Ł Nr VI/19 z sesji Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR VI/61/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miejską Głogów zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Wojewody Dolnośląskiego, dotyczących spraw paszportowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR VI/60/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR VI/59/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowa Tumskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR VI/58/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Głogowie w obrębie XV “Biechów” i częściowo w obrębie XVI “Żukowice”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR VI/57/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR VI/56/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Głogowa konsultacji społecznych projektu budżetu obywatelskiego na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR VI/55/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wzniesienia pomnika Kaspra Elyana
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR VI/ 54/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Głogów na zadania p.n. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Miejskiej Głogów" poprzez wymianę pieców na paliwa stałe na inne źródło ogrzewania w ramach dofinansowania ze środków Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR VI/53/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych Gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR VI/52/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 27 LUTEGO 2019 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR VI/51/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 27 LUTEGO 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2019 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR VI/50/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kotla
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/219/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kopernika w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/220/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/221/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/222/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/223/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/224/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Hutnik I”- „Hutnik II”-„Słoneczne”- „Sportowe” w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/225/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/226/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Chrobry - T. Kościuszki” w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/227/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/268/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/228/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r. zmieniająca uchwałę NR XXXVI/226/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/229/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/205/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/231/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r. zmieniająca uchwałę NR XXIV/202/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Głogowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/232/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r. zmieniającą uchwałę NR XXIV/201/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/233/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r.w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Głogowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXV/208/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Głogowskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXV/209/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/151/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie na 2016 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XXV/210/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XXV/211/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIV/196/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIV/197/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/164/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2016 na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XXIV/198/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r.w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XXIV/199/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIV/203/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIV/202/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Głogowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIV/204/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Głogów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIV/205/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIV/206/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Głogowa 2016-2019”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIV/207/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie nadania nazwy rondu na Oś. Piastów Śląskich w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XXIII/188/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2016 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XXIII/189/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/190/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 7 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/128/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu ich pobierania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/192/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/193/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/194/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2015 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/195/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Głogowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2015 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XXI/178/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XXI/179/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
U C H W AŁ A Nr XXI/180/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXI/181/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadania z zakresu bieżącego utrzymania drogi gminnej nr 100411 D (dz. oznaczona nr geod. 217, obręb I „Nadodrze”)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXI/183/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 1 w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXI/184/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 2 w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A Nr XXI/185/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A Nr XXI/186/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A Nr XXI/187/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Potwierdzanie, przedłużanie ważności i unieważnianie profilu zaufanego ePUAP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
U C H W AŁ A Nr XX/171/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/92/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 15 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego w ramach realizowanego zadania pn. „Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Głogów na skrzyżowaniu ul. K. Wielkiego i K. Sprawiedliwego” na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XX/172/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 22 marca 2016 r.w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2016 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XX/173/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XX/175/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 22 marca 2016 r.w sprawie nadania nazwy ulicy miasta Głogowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XX/176/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXII/208/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 15 października 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XX/177/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 22 marca 2016 r.w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A Nr XIX/159/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 lutego 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XIX /160/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 lutego 2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XIX/161/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A Nr XIX/162/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A Nr XIX/162/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A Nr XIX/163/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 lutego 2016 r.w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Głogów na 2016 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A Nr XIX/165/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 lutego 2016 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XIX/167/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 lutego 2016 r.w sprawie nazwania skweru w obrębie 1 „Nadodrze” w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XIX/168/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XIX/169/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 lutego 2016 r.w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XIX/170/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie okreslenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XVIII/154/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 stycznia 2016 r.w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2016 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XVIII/155/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 stycznia 2016 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XVIII/156/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 stycznia 2016 r. z dnia 26 stycznia 2016 r.określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych do stosowania na terenie Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A Nr XVIII/157/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A Nr XVIII/158/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 stycznia 2016 r.w sprawie powołania członka Rady Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XIX/170/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie okreslenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach naboru na Podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach naboru na Podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach naboru na Podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o mozliwości składania uwag na realizację zadania pn. "Sztuka zdrowia 2019 - warsztaty dla seniorów"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 43/2019 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego pod pawilonem handlowym
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 43.2019
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 040/2019 w sprawie: przekazania do Zakładu Gospdarki Mieszkaniowej w zarządzanie i administrowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. P.Skargi 31A
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 40.2019
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie szkolen dla 21 nauczycieli głogowskich szkół
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usługa transportowa 21 nauczycieli głogowskich szkół
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie zajęc dodatkowych eksperymentalnych dla uczniów głogowskich szkół podstawowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa pomocy dydaktycznych i aplikacji w ramach projektu„Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Swiadczenie usług calodobowej obsługi monitoringu wizyjnego miasta Głogowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Krochmalnej w Głogowie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont drogi i chodników przy ul.Głowackiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa pomocy dydaktycznych i aplikacji w ramach projektu„Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa aplikacji w ramach projektu„Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie zajęć dodatkowych eksperymentalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Realizacja usługi transportowej 21 nauczycieli głogowskich szkł podstawowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie zajęć dodatkowych eksperymentalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 7 w Głogowie przy ul. Moniuszki 4a, w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 7 w Głogowie przy ul. Moniuszki 4a, w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z sesji otwarcia ofert - Budowa PP 7.doc"
Dotyczy dokumentu:
Realizacja usługi transportowej 21 nauczycieli głogowskich szkł podstawowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie zajęć dodatkowych eksperymentalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie szkolen dla 21 nauczycieli głogowskich szkół
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa aplikacji w ramach projektu „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa pomocy dydaktycznych i aplikacji w ramach projektu„Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont drogi i chodników przy ulicy Głowackiego 4-4A oraz 4B-4C - działka 86 i remont drogi i chodników ul. Wojska Polskiego - działka nr 71/9 i 80
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi przy ul.Krochmalnej w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi przy ul.Krochmalnej w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi przy ul.Krochmalnej w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danychosobowych 1.docx"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "wniosekowykreslenie.docx" na "wniosek owykreslenie.docx"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "wniosekomodyfikacje.docx" na "wniosek omodyfikacje.docx"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z"WNIOSEKowpisdoRejestruDziałalnościRegulowanej-1.docx" na "WNIOSEK owpis do Rejestru Działalności Regulowanej-1.docx"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z"kartausługwpisdodziałalnościreg.2019.doc" na "karta usługi wpis dodziałalności reg.2019.doc"

04.03.2019

Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 18.02.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 18.02.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź (2).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udostępnieniem informacji publicznej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udostępnieniem informacji publicznej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udostępnieniem informacji publicznej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie zajęc dodatkowych eksperymentalnych dla uczniów głogowskich szkół podstawowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rozstrzygnięcie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie zajęc dodatkowych eksperymentalnych dla uczniów głogowskich szkół podstawowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rozstrzygnięcie.pdf
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 28.02.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek na dowód w wersji elektronicznej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek na dowód.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenia wymagane przepisami odrębnymi lub wydawane ze względu na interes prawny wnioskodawcy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenia wymagane przepisami odrębnymi lub wydawane ze względu na interes prawny wnioskodawcy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta 9.WRM.DPiA. 5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenia wymagane przepisami odrębnymi lub wydawane ze względu na interes prawny wnioskodawcy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta9.4 - Zaswiadczenia.pdf

03.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

01.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 39/2019 w sprawie umorzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie raty kapitałówej wraz z odsetkami od pożyczki udzilonej w 2013 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 39/2019 w sprawie umorzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie raty kapitałówej wraz z odsetkami od pożyczki udzilonej w 2013 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Roboty budowlano-montażowe do wykonania w ramach zadania pn.: „Budowa ul. Starowałowej pomiędzy Staromiejską a Rzeźniczą wraz z miejscami postojowymi oraz przebudowa ul. Świętojańskiej”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Roboty budowlano-montażowe do wykonania w ramach zadania pn.: „Budowa ul. Starowałowej pomiędzy Staromiejską a Rzeźniczą wraz z miejscami postojowymi oraz przebudowa ul. Świętojańskiej”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenia wymagane przepisami odrębnymi lub wydawane ze względu na interes prawny wnioskodawcy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek_zaswiadczenie przeznaczenie +rewitalizacja.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenia wymagane przepisami odrębnymi lub wydawane ze względu na interes prawny wnioskodawcy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek_zaswiadczenie przeznaczenie +rewitalizacja.doc
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 37/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 27.02.2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Publicznego Nr 9 ul. Perseusza 9, 67-200 Głogów, Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie, Al. Wolności 74, 67-200 Głogów, Szkoły Podstawowej Nr 6 im. T. Kościuszki, ul. T. Kościuszki 18, 67-200 Głogów, Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana z Głogowa, ul. Morcinka 2, 67-200 Głogów, Szkoły Podstawowej Nr 9 im Polskich Odkrywców ul. Niedziałkowskiego 10, 67-200 Głogów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 37/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 27.02.2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Publicznego Nr 9 ul. Perseusza 9, 67-200 Głogów, Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie, Al. Wolności 74, 67-200 Głogów, Szkoły Podstawowej Nr 6 im. T. Kościuszki, ul. T. Kościuszki 18, 67-200 Głogów, Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana z Głogowa, ul. Morcinka 2, 67-200 Głogów, Szkoły Podstawowej Nr 9 im Polskich Odkrywców ul. Niedziałkowskiego 10, 67-200 Głogów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 220/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia do budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2019 rok projektów wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2019 rok
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna