Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.01.2021 10:10 UCHWAŁA NR XXXIV/288/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Głogowie na 2021 rok
11.01.2021 10:09 UCHWAŁA NR XXXIV/287/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.
11.01.2021 10:06 UCHWAŁA NR XXXIV/286/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
11.01.2021 10:05 UCHWAŁA NR XXXIV/285/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2021
11.01.2021 10:03 UCHWAŁA NR XXXIV/284/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
11.01.2021 10:02 UCHWAŁA NR XXXIV/283/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty Usługowe na dopłatę do utrzymania parku linowego w Głogowie w 2021 roku
11.01.2021 10:01 UCHWAŁA NR XXXIV/282/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty Usługowe na dopłatę do utrzymania przystani na rzece Odrze w Głogowie w 2021 roku
11.01.2021 10:00 UCHWAŁA NR XXXIV/281/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty Usługowe na utrzymanie części placu targowego przy ul. Armii Krajowej w Głogowie w 2021 roku
11.01.2021 09:59 UCHWAŁA NR XXXIV/280/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty Usługowe na utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania w Głogowie w 2021 roku
11.01.2021 09:57 UCHWAŁA NR XXXIV/279/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na 2021 rok
11.01.2021 09:56 UCHWAŁA NR XXXIV/278/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Miejskiej Głogów dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin -Polkowice - Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica - Lubin - Rudna Gwizdanów
11.01.2021 09:55 UCHWAŁA NR XXXIV/277/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Głogów przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Głogów
11.01.2021 09:31 UCHWAŁA NR XXXIV/276/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika HUTNIKA na skwerze w Parku nad Strumykiem przy ul. Budowlanych w Głogowie
11.01.2021 09:30 UCHWAŁA NR XXXIV/275/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłu miedziowego Głogów – Huta w Głogowie
11.01.2021 09:14 UCHWAŁA NR XXXIV/274/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
11.01.2021 09:13 UCHWAŁA NR XXXIV/273/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023
11.01.2021 09:11 UCHWAŁA NR XXXIV/272/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
11.01.2021 08:50 UCHWAŁA NR XXXIV/271/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Głogowa polegających na utworzeniu ,,Głogowskiego Klastra Energii” z inicjatywy Gminy Miejskiej Głogów oraz przystąpienia do klastra energii
11.01.2021 08:47 UCHWAŁA NR XXXIV/270/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
11.01.2021 09:09 U C H W A Ł A NR XXXIV/269/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2020 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
11.01.2021 08:43 UCHWAŁA NR XXXIV/268/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2020 r.