Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.12.2020 10:43 UCHWAŁA NR XXXIII/267/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
07.12.2020 10:42 UCHWAŁA NR XXXIII/266/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
07.12.2020 10:41 UCHWAŁA NR XXXIII/265/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów komunikacji i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
07.12.2020 10:40 UCHWAŁA NR XXXIII/264/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021– 2025
07.12.2020 10:38 UCHWAŁA NR XXXIII/263/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok
07.12.2020 10:37 U C H W A Ł A NR XXXIII/262/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 30 LISTOPADA 2020 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
07.12.2020 10:36 UCHWAŁA NR XXXIII/261/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2020 r.
19.11.2020 09:32 UCHWAŁA NR XXXII/260/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/436/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
19.11.2020 09:31 UCHWAŁA NR XXXII/259/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2021 roku
19.11.2020 09:30 UCHWAŁA NR XXXII/258/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/231/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
19.11.2020 09:26 UCHWAŁA NR XXXII/257/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/230/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek