Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.05.2020 12:44 UCHWAŁA NR XXV/201/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych zarządzanych przez Prezydenta Miasta Głogowa
19.05.2020 12:42 UCHWAŁA NR XXV/200/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo - usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
19.05.2020 12:40 UCHWAŁA NR XXV/199/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowa Tumskiego w Głogowie
19.05.2020 12:39 UCHWAŁA NR XXV/198/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Głogowie w obrębie XV „Biechów” i częściowo w obrębie XVI „Żukowice”
19.05.2020 12:37 UCHWAŁA NR XXV/197/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/291/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
19.05.2020 12:36 UCHWAŁA NR XXV/196/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie
19.05.2020 12:35 UCHWAŁA NR XXV/195/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Cicha Przystań” w Głogowie
19.05.2020 12:34 UCHWAŁA NR XXV/194/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Głogowie
19.05.2020 12:32 UCHWAŁA NR XXV/193/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Głogowie
19.05.2020 12:31 U C H W A Ł A NR XXV/192/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 14 MAJA 2020 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
19.05.2020 12:30 U C H W A Ł A NR XXV/191/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 14 MAJA 2020 R. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2020 r
19.05.2020 12:29 UCHWAŁA NR XXV/190/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Miejskiej Głogów dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin -Polkowice - Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica - Lubin - Rudna Gwizdanów
19.05.2020 12:27 UCHWAŁA NR XXV/189/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żukowice