Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.07.2019 11:51 UCHWAŁA NR X/107/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
03.07.2019 11:49 UCHWAŁA NR X/106/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
03.07.2019 11:43 UCHWAŁA NR X/105/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie Statutu Miasta Głogowa
03.07.2019 11:42 UCHWAŁA NR X/104/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Złota Podkowa w Głogowie
03.07.2019 11:41 UCHWAŁA NR X/102/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie
03.07.2019 11:41 UCHWAŁA NR X/103/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/70/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu szpitala i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Polnej i Kościuszki w Głogowie
03.07.2019 11:40 UCHWAŁA NR X/101/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/139/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie porozumienia międzygminnego z Gminą Jerzmanowa w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
03.07.2019 11:39 UCHWAŁA NR X/100/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/483/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
03.07.2019 11:37 UCHWAŁA NR X/99/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
03.07.2019 11:36 UCHWAŁA NR X/98/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Miejskiej Głogów i studentów zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Głogów
03.07.2019 11:35 UCHWAŁA NR X/97/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
03.07.2019 11:34 U C H W A Ł A NR X/95/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2019 r . w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2019 r
03.07.2019 11:34 U C H W A Ł A NR X/96/2019 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2019 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
03.07.2019 10:12 UCHWAŁA NR X/94/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głogów
03.07.2019 10:01 UCHWAŁA NR X/93/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kotla
03.07.2019 10:00 UCHWAŁA NR X/92/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie rodzajów usług świadczonych przez Gminę Miejską Głogów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
03.07.2019 09:59 UCHWAŁA NR X/91/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów
03.07.2019 09:57 UCHWAŁA NR X/90/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno –wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
03.07.2019 09:56 UCHWAŁA NR X/89/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
03.07.2019 09:55 UCHWAŁA NR X/88/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/403/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 października 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Głogowa
03.07.2019 09:54 UCHWAŁA NR X/87/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/402/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej
03.07.2019 08:51 UCHWAŁA NR X/86/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/35/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie na 2019 rok
19.06.2019 11:50 UCHWAŁA NR IX/85/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Głogowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2018 rok
19.06.2019 11:49 UCHWAŁA NR IX/84/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2018 rok
19.06.2019 11:33 UCHWAŁA NR IX/83/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Głogowa