Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.04.2019 11:24 UCHWAŁA NR VII/71/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Hutnik I - "Hutnik II" - "Słoneczne" - "Sportowe" w Głogowie
03.04.2019 11:23 UCHWAŁA NR VII/70/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu szpitala i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Polnej i Kościuszki w Głogowie
03.04.2019 11:20 UCHWAŁA NR VII/69/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/42/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2019 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
03.04.2019 11:17 UCHWAŁA NR VII/68/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Głogów na 2019 rok
03.04.2019 11:05 UCHWAŁA NR VII/67/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych, sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Miejskiej
03.04.2019 11:03 UCHWAŁA NR VII/66/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie
03.04.2019 11:02 UCHWAŁA NR VII/65/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie
03.04.2019 11:01 UCHWAŁA NR VII/64/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Głogów na lata 2018 - 2021
03.04.2019 10:59 U C H W A Ł A NR VII/63/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 27 MARCA 2019 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
03.04.2019 10:58 U C H W A Ł A NR VII/62/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 27 MARCA 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2019 r