Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.09.2018 09:43 U C H W A Ł A NR LIII/534/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2018 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
19.09.2018 09:40 U C H W A Ł A LIII / 533 /18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 r
19.09.2018 09:39 UCHWAŁA NR LIII/532/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
19.09.2018 09:38 UCHWAŁA NR LIII/531/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
19.09.2018 09:37 UCHWAŁA NR LIII/530/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 11 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
19.09.2018 09:36 UCHWAŁA NR LIII/529/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 11 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/214/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. zmienionej uchwałą Nr XXXIII/307/17 z dnia 23 lutego 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XXXIX/379/17 z dnia 19 września 2017 r., w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
19.09.2018 09:30 UCHWAŁA NR LIII/528/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXX/268/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
19.09.2018 09:27 UCHWAŁA NR LIII/527/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów
19.09.2018 09:24 UCHWAŁA NR LIII/526/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
19.09.2018 09:05 UCHWAŁA NR LIII/525/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Głogowa
19.09.2018 09:01 UCHWAŁA NR LIII/524/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 11 września 2018 r. w sprawie utworzenia w Mieście Głogowie odrębnych obwodów głosowania w zakładzie karnym, domu pomocy społecznej, zakładzie opieki zdrowotnej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.