Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.06.2018 15:05 Uchwała Nr LI/519/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2017 rok
27.06.2018 15:04 Uchwała Nr LI/518/18 Rady miejskiej w Głogowie w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Głogowa
27.06.2018 15:02 Uchwała Nr LI/517/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
27.06.2018 14:55 Uchwała Nr LI/516/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmien budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 rok
27.06.2018 13:46 Uchwała Nr LI/515/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Chrobry Głogów S.A. z siedzibą w Głogowie
27.06.2018 13:44 Uchwała Nr LI/514/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedziba w Głogowie
27.06.2018 13:42 Uchwała Nr LI/513/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłu miedziowego Głogów - Huta w Głogowie
27.06.2018 13:35 Uchwała Nr LI/512/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałe Nt XIV/114/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia zasad poboru opłaty targowej
27.06.2018 13:33 Uchwała Nr LI/511/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejska Głogów
27.06.2018 13:24 Uchwała Nr LI/510/18 Rady Miejskiej w Głogowie zmieniająca uchwałę Nr XLV/455/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w ktorym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
27.06.2018 13:17 Uchwała Nr LI/509/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Głogów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
27.06.2018 13:15 Uchwała Nr LI/508/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Głogów
27.06.2018 12:39 Uchwała Nr LI/507/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
27.06.2018 12:31 Uchwała Nr LI/506/18 Rady Miejskiej w Głogowie zmieniająca uchwałę Nr XLI/402/17 Rady Miejskiej w GŁogowie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów