Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.05.2018 09:41 U C H W A Ł A NR XLIX/501/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 24 KWIETNIA 2018 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
07.05.2018 09:40 U C H W A Ł A NR XLIX/500/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 24 KWIETNIA 2018 R. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 r
07.05.2018 09:29 UCHWAŁA NR XLIX/499/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Miejskiej Głogów instrumentem płatniczym
07.05.2018 09:28 UCHWAŁA NR XLIX/498/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Głogów i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg
07.05.2018 09:27 UCHWAŁA NR XLIX/497/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich – jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie
07.05.2018 09:25 UCHWAŁA NR XLIX/496/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie
07.05.2018 09:24 UCHWAŁA NR XLIX/495/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/484/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych oraz przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską w Głogowie, szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli
07.05.2018 09:23 UCHWAŁA NR XLIX/494/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Przedszkola Publicznego Nr 15 w Głogowie, Plac Mieszka I 11 oraz nadania mu statutu
07.05.2018 09:22 UCHWAŁA NR XLIX/493/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego nr 21 w Głogowie, ul. Ziemowita 2