Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.04.2018 10:28 U C H W A Ł A NR XLVIII/492/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 26 MARCA 2018 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
05.04.2018 10:27 U C H W A Ł A NR XLVIII/491/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 26 MARCA 2018 R. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 r
05.04.2018 10:25 UCHWAŁA NR XLVIII/490/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kotla na realizację projektu „Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejscowości Głogów-Grodziec Mały-Zabiele-Ceber-Chociemyśl-Kotla- Krążkówko-Kulów”
05.04.2018 10:23 UCHWAŁA NR XLVIII/489/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miejskiej Głogów na lata 2013-2027”
05.04.2018 10:21 UCHWAŁA NR XLVIII/488/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Głogowskiemu w ramach realizowanego zadania pn. „Budowa drogi łączącej ul. Sikorskiego z ul. Wojska Polskiego wraz z rozbudową drogi – ul. Wojska Polskiego, budową sieci kanalizacji deszczowej i linią oświetleniową w ramach zadania Budowa połączenia ul. Sikorskiego z ul. Wojska Polskiego” na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości
05.04.2018 10:20 UCHWAŁA NR XLVIII/487/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Głogowskiemu w ramach realizowanego zadania pn. „Rozbudowa drogi – ul. Stanisława Moniuszki wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia przejść nn 0,4 kV w ramach realizacji zadania pn. Przebudowa ul. Moniuszki” na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości
05.04.2018 10:19 UCHWAŁA NR XLVIII/486/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
05.04.2018 10:10 UCHWAŁA NR XLVIII/485/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo – usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
05.04.2018 10:06 UCHWAŁA NR XLVIII/484/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych oraz przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską w Głogowie, szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli
05.04.2018 10:05 UCHWAŁA NR XLVIII/483/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
05.04.2018 10:04 UCHWAŁA NR XLVIII/482/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie
05.04.2018 10:03 UCHWAŁA NR XLVIII/481/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Głogowie
05.04.2018 09:49 UCHWAŁA NR XLVIII/480/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Głogów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
05.04.2018 09:46 UCHWAŁA NR XLVIII/479/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Głogowa konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok
12.03.2018 11:11 U C H W A Ł A NR XLVII/478/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 9 MARCA 2018 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
12.03.2018 11:09 U C H W A Ł A NR XLVII/477/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 9 MARCA 2018 R. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 r