Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.04.2017 13:27 U C H W A Ł A Nr XXXIV/ 341 /17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
06.04.2017 13:27 U C H W A Ł A Nr XXXIV/ 340 /17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
06.04.2017 13:13 UCHWAŁA NR XXXIV/339/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Głogowa konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok
06.04.2017 13:12 UCHWAŁA NR XXXIV/338/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Głogów i Gminą Kotla, dotyczącego budowy ścieżki rowerowej na trasie Głogów – Grodziec Mały – Zabiele - Ceber - Chociemyśl – Kotla – Krążkówko – Kulów
06.04.2017 13:11 UCHWAŁA NR XXXIV/337/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/114/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia zasad poboru opłaty targowej
06.04.2017 13:10 UCHWAŁA NR XXXIV/336/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie
06.04.2017 13:09 UCHWAŁA NR XXXIV/335/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo - usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
06.04.2017 13:08 UCHWAŁA NR XXXIV/334/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kopernika” w Głogowie
06.04.2017 13:06 UCHWAŁA NR XXXIV/333/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie
06.04.2017 13:04 UCHWAŁA NR XXXIV/332/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Chrobry - T. Kościuszki” w Głogowie
06.04.2017 13:03 UCHWAŁA NR XXXIV/331/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/222/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie
06.04.2017 13:02 UCHWAŁA NR XXXIV/330/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/219/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kopernika” w Głogowie
06.04.2017 13:00 UCHWAŁA NR XXXIV/329/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/224/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Hutnik I - Hutnik II – Słoneczne - Sportowe” w Głogowie
06.04.2017 12:51 UCHWAŁA NR XXXIV/328/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/226/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Chrobry – T. Kościuszki” w Głogowie
06.04.2017 12:48 UCHWAŁA NR XXXIV/327/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Głogowa”
06.04.2017 12:46 UCHWAŁA NR XXXIV/326/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie – część I
06.04.2017 12:44 UCHWAŁA NR XXXIV/325/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/278/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi Integracyjnemu „Dom nad strumykiem” w Głogowie
06.04.2017 12:43 UCHWAŁA NR XXXIV/324/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2021
06.04.2017 12:41 UCHWAŁA NR XXXIV/323/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXII/292/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
06.04.2017 12:36 UCHWAŁA NR XXXIV/322/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXII/291/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
06.04.2017 12:34 UCHWAŁA NR XXXIV/321/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Głogów
06.04.2017 12:33 UCHWAŁA NR XXXIV/320/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie
06.04.2017 12:27 UCHWAŁA NR XXXIV/319/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
06.04.2017 12:10 UCHWAŁA NR XXXIV/318/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
06.04.2017 12:09 UCHWAŁA NR XXXIV/317/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Głogów na 2017 rok
06.04.2017 12:08 UCHWAŁA NR XXXIV/316/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jerzmanowa na pokrycie kosztów odszkodowania za nieruchomość przejętą do zasobów Gminy na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości
06.04.2017 12:01 UCHWAŁA NR XXXIV/315/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Komunikacja Miejska Spółka z o.o. z siedzibą w Głogowie
06.04.2017 11:54 UCHWAŁA NR XXXIV/314/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Chrobry Głogów S.A. z siedzibą w Głogowie
06.04.2017 11:51 UCHWAŁA NR XXXIV/313/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Chrobry Głogów S.A. z siedzibą w Głogowie
06.04.2017 11:50 U C H W A Ł A NR XXXIV/312/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 30 MARCA 2017 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów

1 2 następna