Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.01.2017 10:29 UCHWAŁA NR XXX/272/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr II/3/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogowie
09.01.2017 10:28 UCHWAŁA NR XXX/271/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr II/7/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Społeczno-Samorządowej, Polityki Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Głogowie
09.01.2017 10:26 UCHWAŁA NR XXX/270/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
09.01.2017 10:23 UCHWAŁA NR XXX/269/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok
09.01.2017 10:22 UCHWAŁA NR XXX/268/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głogowie na 2017 rok
09.01.2017 10:19 UCHWAŁA NR XXX/267/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie
09.01.2017 10:17 UCHWAŁA NR XXX/266/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
09.01.2017 10:14 UCHWAŁA NR XXX/265/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Głogów do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”
09.01.2017 10:01 UCHWAŁA NR XXX/264/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
09.01.2017 09:57 U C H W A Ł A NR XXX/263/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
09.01.2017 09:44 U C H W A Ł A Nr XXX/262/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2016 r