Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.12.2016 12:14 UCHWAŁA NR XXIX/261/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 listopada 2016 r.w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogowie
06.12.2016 12:04 UCHWAŁA NR XXIX/ 260/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 listopada 2016 r.w sprawie zmiany nazwy placu
06.12.2016 12:03 UCHWAŁA NR XXIX/259/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok
06.12.2016 12:01 UCHWAŁA NR XXIX/258/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 listopada 2016 r.w sprawie udzielenia dopłat do cen za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w 2017 roku
06.12.2016 11:59 UCHWAŁA NR XXIX/257/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 listopada 2016 r.w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2017 r.
06.12.2016 11:56 UCHWAŁA NR XXIX/256/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 – 2021
06.12.2016 11:50 UCHWAŁA NR XXIX/255/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych
06.12.2016 11:48 UCHWAŁA NR XXIX/254/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miejską Głogów
06.12.2016 11:23 UCHWAŁA NR XXIX/253/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 listopada 2016 r.zmieniająca uchwałę NR XXVII/237/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 października 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
06.12.2016 11:20 UCHWAŁA NR XXIX/252/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2017 roku
06.12.2016 11:16 UCHWAŁA NR XXIX/251/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
06.12.2016 11:11 U C H W A Ł A NR XXIX/250/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
06.12.2016 10:59 U C H W A Ł A Nr XXIX/249/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2016 r