Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.10.2016 11:29 UCHWAŁA NR XXVI/233/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r.w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Głogowa
06.10.2016 11:22 UCHWAŁA NR XXVI/232/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r. zmieniającą uchwałę NR XXIV/201/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów
06.10.2016 11:20 UCHWAŁA NR XXVI/231/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r. zmieniająca uchwałę NR XXIV/202/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Głogowa
06.10.2016 11:11 UCHWAŁA NR XXVI/230/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r.zmieniająca uchwałę Nr XXIV/203/2016 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
06.10.2016 11:08 UCHWAŁA NR XXVI/229/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/205/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów
06.10.2016 11:04 UCHWAŁA NR XXVI/228/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r. zmieniająca uchwałę NR XXXVI/226/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
06.10.2016 10:59 UCHWAŁA NR XXVI/227/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/268/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
05.10.2016 12:58 UCHWAŁA NR XXVI/226/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Chrobry - T. Kościuszki” w Głogowie
05.10.2016 12:36 UCHWAŁA NR XXVI/225/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
05.10.2016 12:34 UCHWAŁA NR XXVI/224/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Hutnik I”- „Hutnik II”-„Słoneczne”- „Sportowe” w Głogowie
05.10.2016 12:32 UCHWAŁA NR XXVI/223/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie
05.10.2016 12:30 UCHWAŁA NR XXVI/222/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie
05.10.2016 12:28 UCHWAŁA NR XXVI/221/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie
05.10.2016 12:24 UCHWAŁA NR XXVI/220/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
05.10.2016 11:59 UCHWAŁA NR XXVI/219/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kopernika w Głogowie
05.10.2016 11:49 UCHWAŁA NR XXVI/218/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr V/39/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych, sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Miejskiej Głogów
05.10.2016 11:47 UCHWAŁA NR XXVI/217/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r.w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Głogów
05.10.2016 11:40 UCHWAŁA NR XXVI/216/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r.w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe
05.10.2016 11:30 UCHWAŁA NR XXVI/215/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE zmieniająca uchwałę NR VI/42/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
05.10.2016 11:11 UCHWAŁA NR XXVI/214/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
05.10.2016 11:09 U C H W A Ł A NR XXVI/213/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
05.10.2016 11:05 U C H W A Ł A NR XXVI/212/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r.w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2016 r