Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.06.2016 11:02 UCHWAŁA NR XXIII/195/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Głogowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2015 rok
15.06.2016 10:50 UCHWAŁA NR XXIII/194/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2015 rok
15.06.2016 10:46 UCHWAŁA NR XXIII/193/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie
15.06.2016 10:35 UCHWAŁA NR XXIII/192/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
15.06.2016 10:31 UCHWAŁA NR XXIII/191/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 7 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/142/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla gimnazjów niepublicznych dla dorosłych, niepublicznych gimnazjów i niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
15.06.2016 10:27 UCHWAŁA NR XXIII/190/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 7 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/128/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu ich pobierania
15.06.2016 10:18 U C H W A Ł A NR XXIII/189/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
15.06.2016 10:06 U C H W A Ł A NR XXIII/188/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2016 r