Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.03.2016 14:11 UCHWAŁA NR XIX/170/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie okreslenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
07.03.2016 14:04 UCHWAŁA NR XIX/169/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 lutego 2016 r.w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
07.03.2016 13:57 UCHWAŁA NR XIX/168/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów
07.03.2016 13:45 UCHWAŁA NR XIX/167/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 lutego 2016 r.w sprawie nazwania skweru w obrębie 1 „Nadodrze” w Głogowie
07.03.2016 13:33 U C H W A Ł A Nr XIX/166/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
07.03.2016 13:10 U C H W A Ł A Nr XIX/165/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 lutego 2016 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
07.03.2016 12:30 U C H W A Ł A Nr XIX /164/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 lutego 2016 r.w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
07.03.2016 12:45 U C H W A Ł A Nr XIX/163/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 lutego 2016 r.w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Głogów na 2016 rok
07.03.2016 12:24 U C H W A Ł A Nr XIX/162/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów
07.03.2016 12:20 U C H W A Ł A NR XIX/161/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
07.03.2016 10:47 U C H W A Ł A NR XIX /160/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 lutego 2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2016 r.
07.03.2016 10:27 U C H W A Ł A Nr XIX/159/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 lutego 2016 r.