Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.01.2016 14:38 UCHWAŁA NR XVII/153/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2016
15.01.2016 14:35 U C H W A Ł A NR XVII/152/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
15.01.2016 14:34 U C H W A Ł A Nr XVII/151/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie na 2016 rok
15.01.2016 14:32 U C H W A Ł A Nr XVII/150/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty Usługowe na utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania w 2016 roku
15.01.2016 14:30 U C H W A Ł A Nr XVII/149/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty Usługowe na utrzymanie części placu targowego przy ul. Armii Krajowej w 2016 r.
15.01.2016 14:28 U C H W A Ł A Nr XVII/148/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
15.01.2016 12:23 U C H W A Ł A Nr XVII/147/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Głogowskiemu na realizację zadania „Środki na podjęcie działalności gospodarczej”
15.01.2016 12:19 U C H W A Ł A Nr XVII/146/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głogowie na 2016 rok
15.01.2016 12:16 U C H W A Ł A Nr XVII/145/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 roku
15.01.2016 12:13 U C H W A Ł A Nr XVII/144/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
15.01.2016 11:56 U C H W A Ł A Nr XVII/143/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
15.01.2016 11:52 UCHWAŁA NR XVII/142/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla gimnazjów niepublicznych dla dorosłych, niepublicznych gimnazjów i niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
15.01.2016 11:32 UCHWAŁA NR XVII/141/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
15.01.2016 11:29 U C H W A Ł A Nr XVII/140/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2015 r w sprawie porozumienia międzygminnego z Gminą Żukowice w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
15.01.2016 11:19 U C H W A Ł A Nr XVII/139/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie porozumienia międzygminnego z Gminą Jerzmanowa w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
15.01.2016 11:08 U C H W A Ł A Nr XVII/138/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej na rzecz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej z siedzibą w Legnicy
15.01.2016 11:02 U C H WAŁ A Nr XVII/137/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/113/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie
13.01.2016 12:24 U C H W A Ł A Nr XVII/136/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
13.01.2016 12:20 UCHWAŁA NR XVII/135/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/105/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 października 2015 r. wsprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
13.01.2016 12:18 U C H W A Ł A Nr XVII/134/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
12.01.2016 09:25 U C H W A Ł A Nr XVII/133/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
13.01.2016 09:20 U C H W A Ł A NR XVII /132 /15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2015 r w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2015 r.