Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.12.2015 12:17 U C H W A Ł A Nr XVI/131/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 listopada 2015 r.w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
01.12.2015 12:16 U C H W A Ł A Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia gospodarstwom domowym dopłat do cen za wodę i odprowadzanie ścieków w 2016 roku
01.12.2015 12:13 U C H W A Ł A Nr XVI/129/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 – 2020
01.12.2015 12:11 UCHWAŁA NR XVI/128/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu ich pobierania
01.12.2015 11:29 U C H W A Ł A Nr XVI/127/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
01.12.2015 11:12 UCHWAŁA NR XVI/126/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2016 roku
01.12.2015 11:06 UCHWAŁA NR XVI/124/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
01.12.2015 10:50 UCHWAŁA NR XVI/125/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych do stosowania na terenie Gminy Miejskiej Głogów
01.12.2015 10:18 Uchwała Nr XVI/123/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów.
01.12.2015 10:07 Uchwała Nr XVI/122/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2015 r.
01.12.2015 09:36 Uchwała Nr XVI/121/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 listopada 2015 r.