Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.04.2014 09:17 U C H W A Ł A Nr LIX/387/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/224/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie
01.04.2014 09:15 U C H W A Ł A Nr LIX/386/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
01.04.2014 09:13 U C H W A Ł A Nr LIX/385/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
01.04.2014 11:01 UCHWAŁA NR LIX/384/14 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego z pomocy społecznej
01.04.2014 09:08 U C H W A Ł A Nr LIX/383/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie karnym, domu pomocy społecznej, zakładzie opieki zdrowotn
01.04.2014 09:20 U C H W A Ł A Nr LIX/382/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości przejętych od Samodzielnego
01.04.2014 09:32 Uchwała Nr LIX/381/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów.
01.04.2014 09:29 Uchwała Nr LIX/380/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2014 r.
01.04.2014 08:24 U C H W A Ł A Nr LIX/379/14 Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
01.04.2014 10:57 UCHWAŁA NR LIX/378/14 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 marca 2014 r.zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/392/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu
01.04.2014 09:27 UC H W A Ł A Nr LIX/377/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Głogów do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie
01.04.2014 09:35 U C H W A Ł A Nr LIX/376/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powoła
01.04.2014 09:23 U C H W A Ł A Nr LIX/375/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie utworzenia podmiotu leczniczego działającego w formie jednostki budżetowej