Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.03.2014 10:48 U C H W A Ł A Nr LVIII /374/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Hutni
03.03.2014 10:42 UCHWAŁA Nr LVIII/373 /14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2014 na prace konserwatorskie restauratorskie i robot
03.03.2014 10:53 U C H W A Ł A Nr LVIII/372/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
04.03.2014 11:48 UCHWAŁA NR LVIII/371/14 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów uczniom i studentom w ramach Programu Stypendialnego Gminy Miejskiej Głogów
04.03.2014 11:31 UCHWAŁA NR LVIII/370/14 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/341/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i roz
04.03.2014 11:21 UCHWAŁA NR LVIII/369/14 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produ
04.03.2014 10:53 UCHWAŁA NR LVIII/368/14 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych prog
03.03.2014 10:45 U C H W A Ł A Nr LVIII/367/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania”
04.03.2014 10:29 UCHWAŁA NR LVIII/366/14 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie podziału miasta Głogowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzb obwodowych komiji wyb
04.03.2014 11:50 UCHWAŁA NR LVIII/365/14 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie podziału miasta Glogowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych, w każdy