Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.07.2013 10:27 XXXVI/233/12 UCHWAŁA NR XXXVI/233/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleniaw zakresie (...)
11.07.2013 10:27 XXXVI/232/12 UCHWAŁA NR XXXVI/232/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIEz dnia 20 listopada 2012 rw sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania (...)
11.07.2013 10:26 XXXVI/231/12 UCHWAŁA NR XXXVI/231/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 listopada 2012 r.w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11.07.2013 10:26 XXXVI/230/12 UCHWAŁA NR XXXVI/230/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia i wysokości opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki (...)
11.07.2013 10:26 XXXVI/229/12 UCHWAŁA NR XXXVI/229/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 listopada 2012 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów.
11.07.2013 10:25 XXXVI/228/12 UCHWAŁA NR XXXVI/228/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Głogów w zakresie odbierania odpadów (...)
11.07.2013 10:25 XXXVI/227/12 UCHWAŁA NR XXXVI/227/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od (...)
11.07.2013 10:24 XXXVI/226/12 UCHWAŁA NR XXXVI/226/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 listopada 2012 r.w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują (...)
11.07.2013 10:24 XXXVI/225/12 UCHWAŁA NR XXXVI/225/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 listopada 2012 r.w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych Żarków – Piastów (...)
11.07.2013 10:22 XXXVI/224/12 UC H W A Ł A Nr XXXVI/224/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej (...)
11.07.2013 10:24 XXXVI/223/12 UCHWAŁA NR XXXVI/223/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 listopada 2012 r.w sprawie ustalenia opłaty targowej.
11.07.2013 10:21 XXXVI/222/12 U C H W A Ł A Nr XXXVI/222/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 r.w sprawie udzielenia gospodarstwom domowym dopłat do cen za wodę i odprowadzanie ścieków w 2013 roku.
11.07.2013 10:20 XXXVI/221/12 U C H W A Ł A Nr XXXVI/221/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń (...)
11.07.2013 10:20 XXXVI/220/12 U C H W A Ł A Nr XXXVI/220/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami (...)
11.07.2013 10:23 XXXVI/219/12 UCHWAŁA NR XXXVI/219/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2013 roku.
11.07.2013 10:23 XXXVI/218/12 UCHWAŁA NR XXXVI/218/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom niezaliczonym do sektorafinansów (...)
11.07.2013 10:23 XXXVI/217/12 UCHWAŁA NR XXXVI/217/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 listopada 2012 r.w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót (...)
11.07.2013 10:21 XXXVI/216/12 U C H W A Ł A Nr XXXVI/216/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania (...)
11.07.2013 10:20 XXXVI/215/12 U C H W A Ł A Nr XXXVI/215/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/18/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania (...)
11.07.2013 10:21 XXXVI/214/12 U C H W A Ł A Nr XXXVI/214/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.