Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.08.2014 08:34 Uchwała Nr XXII/134/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/303/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia taryfy opłat
11.07.2013 09:42 UCHWAŁA NR XXII/134/11 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 28 grudnia 2011 r.zmieniajaca uchwałę Nr XXXIII/303/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia taryfy (...)
11.07.2013 09:33 U C H W A Ł A Nr XXII/133/2011 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2012 roku
11.07.2013 09:36 U C H W A Ł A Nr XXII/132/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głogowie na 2012 rok
11.07.2013 09:34 U C H W A Ł A Nr XXII/131/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012- 2013
11.07.2013 09:39 U C H W A Ł A Nr XXII/130/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok
11.07.2013 09:42 UCHWAŁA NR XXII/129/11 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2012
11.07.2013 09:36 U C H W A Ł A Nr XXII/128/11 Rady Miejskiej w Głogowiez dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
11.07.2013 09:36 U C H W A Ł A Nr XXII/127/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Głogowskiemu
11.07.2013 09:35 U C H W A Ł A Nr XXII/126/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2011 r w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie na 2012 rok
11.07.2013 09:38 U C H W A Ł A Nr XXII/125 /11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty (...)
11.07.2013 09:35 U C H W A Ł A Nr XXII/124/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2011 roku nie wygasają z upływem (...)
11.07.2013 09:39 U C H W A Ł A Nr XXI/123/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
11.07.2013 09:39 UCHWAŁA NR XXI/ 122 /2011 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego do Prezesa Rady Ministrów o opracowanie (...)
11.07.2013 09:41 UCHWAŁA NR XXI/121/11 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Uzależnień w Głogowie i nadania statutu Miejskiemu Centrum (...)
11.07.2013 09:41 UCHWAŁA NR XXI/120/11 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 5 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/357/2006 Rady Miejskiej w Głogowie Nr XL/357/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie (...)
11.07.2013 09:41 UCHWAŁA NR XXI/119/11 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo – usługowej w rejonie ulic (...)
11.07.2013 09:37 U C H W A Ł A Nr XXI/118 /2011 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli (...)
11.07.2013 09:38 U C H W A Ł A Nr XXI/ 117 /2011 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 grudnia 2011 r.w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie (...)
11.07.2013 09:35 U C H W A Ł A Nr XXI/ 116 /2011 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 grudnia 2011 r w sprawie udzielenia gospodarstwom domowym dopłat do cen za wodę i odprowadzanie ścieków w 2012 roku
11.07.2013 09:34 U C H W A Ł A Nr XXI/ 115 /11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 grudnia 2011 r.w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2012 r
11.07.2013 09:40 UCHWAŁA NR XXI/114/11 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej
11.07.2013 09:36 U C H W A Ł A Nr XXI/ 113 /11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
11.07.2013 09:40 UCHWAŁA NR XXI/112/11 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Gwiazdzistej, Galileusza i Keplera w Głogowie
11.07.2013 09:40 UCHWAŁA NR XXI/111/11 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazw rondom u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Kościuszki orazu zbiegu ulic Wojska Polskiego, Ogrodowa i (...)
11.07.2013 09:34 U C H W A Ł A Nr XXI/ 110 /11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Głogów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami (...)
11.07.2013 09:40 UCHWAŁA NR XXI/109/11 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/334/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 listopada 2009 r.w sprawie ustalenia (...)
11.07.2013 09:43 Uchwała Nr XXI/108/11 Rady Miejskiej w Głogowiez dnia 5 grudnia 2011 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów na lata 2011 – 2039
11.07.2013 09:42 Uchwała Nr XXI/107/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 grudnia 2011 r w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2011