Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.07.2013 09:29 U C H W A Ł A Nr XVIII/104/11 Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Głogowa”
11.07.2013 09:28 U C H W A Ł A Nr XVIII/103/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 października 2011 r. w sprawie powołania komisji doraźnej ds. zmian Statutu Miasta Głogowa
11.07.2013 09:30 U C H W A Ł A Nr XVIII/102/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 października 2011 r. w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy i (...)
11.07.2013 09:26 U C H W A Ł A Nr XVIII/101/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Głogowie na kadencję 2012 – 2015
11.07.2013 09:27 U C H W A Ł A Nr XVIII/100/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy na kadencję 2012 – 2015
11.07.2013 09:28 U C H W A Ł A Nr XVIII/99/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 października 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/259/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie (...)
11.07.2013 09:30 U C H W A Ł A Nr XVIII/98/11Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 października 2011 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi Prokuratorowi Rejonowemu w Głogowie na jego wniosek z dnia 14 sierpnia (...)
11.07.2013 09:26 U C H W A Ł A Nr XVIII/98/11
11.07.2013 09:31 UCHWAŁA NR XVIII/97/11 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 października 2011 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogowie nr XXX/267/2009 z dnia 31 marca 2009 r., w sprawie nadania statutu (...)
11.07.2013 09:29 U C H W A Ł A Nr XVIII/96/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wystąpienia o wydanie opinii i wymaganych prawem dokumentów, niezbędnych do złożenia wniosku (...)
11.07.2013 09:29 U C H W A Ł A Nr XVIII/95/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwały Nr II/6/
11.07.2013 09:27 U C H W A Ł A Nr XVIII/94/11 Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012 – 2016
11.07.2013 09:31 UCHWAŁA NR XVIII/93/11 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
11.07.2013 09:27 U C H W A Ł A Nr XVIII/92/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 października 2011 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów (...)
11.07.2013 09:30 U C H W A Ł A Nr XVIII/91/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 października 2011 r.w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2011
11.07.2013 09:27 U C H W A Ł A Nr XVII/90/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 października 2011 r .w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
11.07.2013 09:29 U C H W A Ł A Nr XVII/89/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 października 2011 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego