Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.07.2013 11:30 Uchwała Nr XXVII/248/2008 zmieniająca uchwałę Nr XXI/196/2008 Rady miejskiej w Głogowie z dnia 16 września 2008 r. w sprawie ustalenia składów Komisji Rady Miejskiej w Głogowie
08.07.2013 11:29 Uchwała Nr XXVII/247/2008 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głogowie na 2009 rok
08.07.2013 11:29 Uchwała Nr XXVII/246/2008 w sprawie zatweirdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2009 roku
08.07.2013 11:29 Uchwała Nr XXVII/245/2008 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
08.07.2013 11:29 Uchwała Nr XXVII/244/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2009
08.07.2013 11:28 Uchwała Nr XXVII/243/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
08.07.2013 11:28 Uchwała Nr XXVII/242/2008 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Głogowskich Obiektów Usługowych w Głogowie na 2009 rok
08.07.2013 11:27 Uchwała Nr XXVII/241/2008 w sprawie ustalenia stwaki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie na 2009 rok
08.07.2013 11:27 Uchwała Nr XXVII/240/2008 w sprawie zmian w WPI na lata 2008 - 2012
08.07.2013 11:26 Uchwała Nr XXVII/239/2008 w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
08.07.2013 11:26 Uchwała Nr XXVII/238/2008 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2008
08.07.2013 11:26 Uchwała Nr XXVI/237/2008 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i zmian oraz wysokości stypendiów sportowych
08.07.2013 11:26 Uchwała Nr XXVI/236/2008 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odpady komunalne
08.07.2013 11:25 Uchwała Nr XXVI/235/2008 zmieniająca uchwałę Nr XL/357/2006 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 czerwca 2006 r. w spr. wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej
08.07.2013 11:25 Uchwała Nr XXVI/234/2008 w sprawie upoważnienia Dyrektora MOPS do prowadzenia postępowań polegających na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych
08.07.2013 11:24 Uchwała Nr XXVI/233/2008 w sprawie nadania nazwy ulicy miasta Głogowa
08.07.2013 11:24 Uchwała Nr XXVI/232/2008 w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy wykupie lokali mieszkalnych stanowiących własność GMG
08.07.2013 11:24 Uchwała Nr XXV/231/2008 w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach w lokalu położonym w Głogowie przy ul. 1 Maja 6
08.07.2013 11:24 Uchwała Nr XXV/230/2008 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
08.07.2013 11:23 Uchwała Nr XXV/229/2008 w sprawie upoważnienia do złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności
08.07.2013 11:23 Uchwała Nr XXV/228/2008 w sprawie udzielenia gospodarstwom domowym dopłat do cen za wodę i odprowadzanie ścieków w 2009 roku
08.07.2013 11:23 Uchwała Nr XXV/227/2008 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2009 r.
08.07.2013 11:22 Uchwała Nr XXV/226/2008 w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty przy wykupie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów
08.07.2013 11:20 Uchwała Nr XXV/225/2008 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
08.07.2013 11:20 Uchwała Nr XXV/224/2008 w sprawie trybu udzielania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych oraz sposobu rozliczenia tych dotacji
08.07.2013 11:19 Uchwała Nr XXV/223/2008 w sprawie oplat za świadczenia w oddziale żłobkowym przy Przedszkolu Publicznym Nr 20 z Oddziałem Żlobkowym i Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie
08.07.2013 11:19 Uchwała Nr XXV/222/2008 w sprawie odpłatności za świadczenia przekr. podstawę program. wychowa. przedszkolnego w przedszk. i oddziałach przedszk.
08.07.2013 11:19 Uchwała Nr XXV/221/2008 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy GMG z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalnośc Pożytku Publicznego na rok 2009
08.07.2013 11:18 Uchwała Nr XXV/220/2008 w sprawie ustalenia na 2009 rok nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
08.07.2013 11:18 Uchwała Nr XXV/219/2008 w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Uzależnień w Głogowie

1 2 3 4 następna