Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.03.2016 08:24 Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
04.03.2016 08:17 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
25.02.2016 14:04 WK.DOŚ.6131.1.10.2016 O b w i e s z c z e n i e o wydaniu przez Prezydenta Miasta Głogowa decyzji WK.DOŚ.6131.1.10.2016 z dnia 15 lutego 2016 roku. W treści w/w decyzji nie wyrażono zgody na usunięcie 4 drzew z terenu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 260/2, obręb II Matejki, m. Głogów.
25.02.2016 14:03 WK.DOŚ.6131.1.11.2016 O b w i e s z c z e n i e o wydaniu przez Prezydenta Miasta Głogowa decyzji WK.DOŚ.6131.1.11.2016 z dnia 17 lutego 2016 roku. W treści w/w decyzji nie wyrażono zgody na usunięcie 2 drzew z terenu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 249/2, obręb IV Chrobry, m. Głogów. Naliczono opłatę za usunięcie drzew oraz zobowiązano wnioskodawcę do wykonania nasadzeń kompensacyjnych.
25.02.2016 14:02 WK.DOŚ.6131.1.13.2016 O b w i e s z c z e n i e o wydaniu przez Prezydenta Miasta Głogowa decyzji WK.DOŚ.6131.1.13.2016 z dnia 17 lutego 2016 roku, zezwalającej na usunięcie 1 drzewa z terenu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 206/1 obręb II Matejki, m. Głogów. Nie wyrazono zgody na usunięcie 1 drzewa z terenu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 206/1 obręb II Matejki, m. Głogów.
25.02.2016 14:01 WK.DOŚ.6131.1.29.2016 O b w i e s z c z e n i e z a w i a d a m i a m o wydaniu przez Prezydenta Miasta Głogowa decyzji WK.DOŚ.6131.1.29.2016 z dnia 22 lutego 2016 roku, zezwalającej na usunięcie 3 drzew z terenu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 132/2 obręb XVIII Kopernik, m. Głogów. Nie wyrazono zgody na usunięcie 5 drzew z terenu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 132/2 obręb XVIII Kopernik, m. Głogów.
25.02.2016 13:59 WK.DOŚ.6131.1.31.2016 O b w i e s z c z e n i e o wydaniu przez Prezydenta Miasta Głogowa decyzji WK.DOŚ.6131.1.31.2016 z dnia 23 lutego 2016 roku, zezwalającej na usunięcie 14 drzew z terenu nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 142/5, 142/14, 122/9, 132/5 obręb XVIII Kopernik, m. Głogów. Nie wyrazono zgody na usunięcie 5 drzew z terenu nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 142/5, 122/2, 132/2, 132/5 obręb XVIII Kopernik, m. Głogów.
25.02.2016 13:56 WK.DOŚ.6131.1.32.2016 O b w i e s z c z e n i e o wydaniu przez Prezydenta Miasta Głogowa decyzji WK.DOŚ.6131.1.32.2016 z dnia 24 lutego 2016 roku, zezwalającej na usunięcie 10 drzew z terenu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 122/8 obręb XVIII Kopernik, m. Głogów. Nie wyrazono zgody na usunięcie 11 drzew z terenu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 122/8 obręb XVIII Kopernik, m. Głogów.
24.02.2016 14:42 IF-AB.7820.27.2015.AD Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
18.02.2016 11:01 WK.DOŚ.6131.1.12.2016 OBWIESZCZENIE o wydaniu przez Prezydenta Miasta Głogowa decyzji WK.DOŚ.6131.1.12.2016 z dnia 9 lutego 2016 roku, zezwalającej na usunięcie 3 drzew z terenu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 8/2 obręb XVIII Kopernik, m. Głogów. Nie wyrazono zgody na usunięcie 9 drzew z terenu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 28/4 obręb XVIII Kopernik, m. Głogów.
18.02.2016 10:55 WK.DOŚ.6131.1.202.2015 OBWIESZCZENIE o wydaniu przez Prezydenta Miasta Głogowa decyzji WK.DOŚ.6131.1.202.2015 z dnia 8 lutego 2016 roku, zezwalającej na usunięcie 3 drzew z terenu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 38/1 obręb XVIII Kopernik, m. Głogów. Nie wyrazono zgody na usunięcie 2 drzew z terenu nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 38/1 i 38/2 obręb XVIII Kopernik, m. Głogów.
18.02.2016 09:17 WK.DOŚ.6220.68.2015.7 OBWIESZCZENIE o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa na terenie HMG I węzła prażenia koncentratów miedzi” na terenie działek o nr geod. 850/2, 33/2, 806/2, 679/1, 793/13, 679/2, 872, 850/1, 875, 851, obręb XVI „Huta” w Głogowie
27.01.2016 09:32 WRM.DPiA.6730.1.5.2016.GZ obwieszczenie Prezydenta o wydanej decyzji Nr 1/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r.
22.01.2016 09:39 Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
22.01.2016 09:34 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie
11.01.2016 08:54 WRM.DPiA.6730.1.2.2016.GZ Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zadania "Zabudowa parowej suszarni koncentratu miedzi na terenie WPW w Hucie Miedzi Głogów"
12.11.2015 14:30 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
12.11.2015 14:28 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
12.11.2015 14:22 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
05.11.2015 12:22 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa.
29.10.2015 11:25 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
29.10.2015 11:21 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
29.10.2015 11:15 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
22.10.2015 10:30 WRM.DPiA.6733.4.10.2015.GZ Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie sieci ciepłowniczych przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego oraz Kazimierza Wielkiego w Głogowie: dz. o nr geod. 227, 64/2, 61 – obręb 1 Nadodrze, dz. o nr geod. 27 - obr.4 Chrobry, dz. o nr geod. 451 i 440/2 – obr.9 Żarków
22.10.2015 09:26 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa
08.10.2015 09:51 Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
08.10.2015 09:48 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie
08.09.2015 08:41 WRM.DPiA.6733.4.2.2015.GZ Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy i przebudowy sieci ciepłowniczych przy ul. Gen. Sikorskiego oraz Kazimierza Wielkiego
31.08.2015 10:38 WRM.DPiA.6730.5.7.2015.DC Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. „przebudowa instalacji do pozyskiwania eluatów renowych w HMG I – dz. o nr geod. 872, obręb 16 Huta w Głogowie
12.08.2015 12:41 WRM.DPiA.6733.3.9.2015.DC Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 3/2015 na rzecz Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.

poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następna