Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.06.2014 08:00 WŚ.6220.13.2014.8 Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa hali malarni na terenie E-TOWERS FAMABA S.A. w Głogowie przy ul. Portowej 1”
11.06.2014 12:40 WŚ.6220.21.2014.7 Obwieszenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa podgrzewacza oleju opałowego na potrzeby Pieca Zawiesinowego HMG..."
11.06.2014 08:52 WRM.DPiA.6733.1.3.2014.GZ Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej przebudowę napowietrznej linii jednotorowej 110kV S-442
10.06.2014 08:15 WŚ.6220.28.2014.4 Zawiadomienie - obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej ...
10.06.2014 08:07 WŚ.6220.19.2014.7 Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja miejskich sieci ciepłowniczych w Głogowie”
02.06.2014 14:56 WŚ.6220.18.2014.5 Zawiadomienie - obwieszczenie o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa istniejących budynków przemysłowych znajdujących się na działce 437/1.
02.06.2014 14:50 WŚ.6220.12.2014.7 Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Stacja paliw płynnych wraz z pawilonem handlowym”.
26.05.2014 13:59 WŚ.6220.19.2014.6 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Modernizacja miejskich sieci ciepłowniczych"
13.05.2014 15:00 WŚ.6220.68.2014.2 Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanal..."
09.05.2014 14:57 WŚ.6220.20.2014.4 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
08.05.2014 08:28 WŚ.6220.19.2014.4 Zawiadomienie - Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
25.04.2014 10:06 WŚ.6220.15.2014.6 Obwieszczenie - o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa oczyszczalni w Głogowie ... "
11.04.2014 10:41 Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
11.04.2014 10:39 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie
11.04.2014 10:37 Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
11.04.2014 10:34 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I”-„Hutnik II”-„Słoneczne”-„Sportowe” w Głogowie.
09.04.2014 12:05 WŚ.6220.19.2014.2 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 27 marca 2014 roku Pana Bernarda Adamczaka przedstawiciela Usługi Projektowe „Biproadam” ul. Kaspra Eliana 10, 67 -200 Głogów
25.03.2014 10:08 WŚ.6220.15.2014.3 OBWIESZCZENIE o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiskow sprawie wydania decyzji o środowiskowych
21.03.2014 09:50 WŚ.6220.2.2014.7 Obwieszczenie Prezydent Miasta Głogowa o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa napowietrznej linii jednotorowej..."
18.03.2014 08:36 WRM.DPiA.6730.5.6.2014.GZ Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi zakładowej Nr A od toru 111 do skrzyżowania z drogą Nr 1” oraz „Przebudowa drogi zakładowej Nr Z
11.03.2014 11:51 WŚ.6220.4.2014.7 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącej stacji elektroenergetycznej
06.03.2014 11:38 WŚ.6220.2.2014.5 OBWIESZCZENIE - o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa napowietrznej linii jednotorowej 110 kV S-442 na odcinku od słupa 14 do stacji 110/20kV Brzostów...
20.02.2014 09:00 WRM.DPiA.6730.5.2.2014.GZ Obwieszczenie o złożonym wniosku dla zadania Przebudowa dróg zakładowych nr A i nr Z - teren HMG.
19.02.2014 10:06 WŚ.6220.2.2014.3 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Głogowa w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
13.02.2014 12:52 WRM.DPiA.6733.8.9.2013.GZ Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia na terenie dz. o nr geod. 579 i 587, położonych w obrębie Ruszowice
04.02.2014 08:45 WŚ.6220.64.2013.7 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa isniejących hal produkcyjnych w Głogowie
03.02.2014 14:59 WRM.DPiA.6733.7.10.2013.DC Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej linii napowietrznej SN-20kV L-897-O
28.01.2014 14:04 WŚ.6220.62.2013.7 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi zakładowej Nr A od toru 111 do skrzyżowania z drogą Nr 1" oraz ...
15.01.2014 12:56 WŚ.6220.2.2014.1 Zawiadomienie - obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa napowietrznej linii jednotorowej 110 kV S-442"
30.12.2013 15:02 WŚ.6220.60.2013.5 Obwieszczenie Prezydenta miasta Głogowa o umorzen postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia rozbudowy hali magazynowej na terenie FAMABY

poprzednia 7 8 9 10 11 12 13 następna