Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.03.2023 08:21 IF-PP.747.5.2023.BZK Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: "Likwidacja połaczeń elektrolitycznych we wskazanych lokalizacjach ..."
28.02.2023 14:22 Ogłoszenie w związku z Rządowym Programem Odbudowy Zabytków
21.02.2023 08:30 IF-PP.747.5.2023.BZK Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: "Likwidacja połaczeń elektrolitycznych we wskazanych lokalizacjach ..."
10.01.2023 09:20 Obwieszczenie o możliwości składania wniosków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
10.01.2023 08:38 WO.DOK.0050.3.2023 Zarządzenie nr 3/2023 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 09 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej ds. opiniowania wniosków składanych o dotacje w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
23.12.2022 09:03 WRM.DPiA.6733.3.12.2022.SI OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 3/2022 dla budowy linii kablowej 110 kV relacji PV Kotla – GPZ Żarków wraz z towarzyszącą kanalizacją teletechniczną na cz. dz. nr 208, 209/2, obr. „Stare Miasto” i na cz. dz. nr 85, 86, obr. „Wyspa Katedralna” w Głogowie
02.11.2022 08:08 IF-AB.7820.17.2022.KS Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wszczeciu postępowania administracyjnego
13.10.2022 07:52 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
18.08.2022 09:44 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich terenów nadodrzańskich w Głogowie, terenów, położonych w Głogowie przy ulicy Krochmalnej, terenów, położonych pomiędzy liniami PKP w Głogowie, w obrębach I – „Nadodrze” i XV – „Biechów” oraz obszaru położonego w Głogowie w obrębie XV „Biechów” i częściowo w obrębie XVI „Żukowice”
18.08.2022 09:06 ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Głogowa
07.07.2022 11:27 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie i zmiany mpzp Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie oraz mpzp terenów usług i komunikacji w rejonie ulic Rudnowskiej i Kolejowej w Głogowie
07.07.2022 11:20 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie i zmiany mpzp terenu osiedla Piastów Śląskich jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie i mpzp terenów komunikacji i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
07.07.2022 11:17 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowa Tumskiego w Głogowie
07.07.2022 11:11 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Legnickiej i Obrońców Pokoju w Głogowie, zmiany mpzp działek nr nr 359, 357/3, 357/4 oraz części działek nr 357/2, 656 i 658 położonych w obrębie geodezyjnym 6 "Hutnik" w Głogowie i zmiany mpzp Osiedla „Hutnik I” „Hutnik II” „Słoneczne” „Sportowe” w Głogowie
07.07.2022 11:03 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kopernika w Głogowie
15.06.2022 11:01 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
12.05.2022 09:25 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Brzostów w Głogowie
14.04.2022 09:53 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Brzostów w Głogowie
08.04.2022 09:01 Wykaz udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2022 roku
24.03.2022 09:00 WRM.DPiA.6733.2.9.2022.GZ Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 2/2022 dla rozbudowy ul. Generała Józefa Sowińskiego o miejsca postojowe dla samochodów osobowych–dz. nr 63/59, obr.4 „Chrobry” w Głogowie, na rzecz Gminy Miejskiej Głogów
03.03.2022 10:00 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłu miedziowego Głogów – Huta w Głogowie w Głogowie
17.02.2022 12:05 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie i zmiany mpzp zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz mpzp terenów położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie
15.02.2022 09:39 WO.DOK.0050.12.2022 Zarządzenie nr 12/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie: dopłat do szczepień psów przeciw wściekliźnie w 2022 r.
10.02.2022 11:55 WRM.DPiA.6733.2.2.2022.GZ Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Miejskiej Głogów w sprawie rozbudowy ul. Generała Józefa Sowińskiego o miejsca postojowe dla samochodów osobowych – dz. nr 63/59, obr.4 „Chrobry” w Głogowie
11.01.2022 13:39 WRM.DPiA.6733.1.2.2022.GZ Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci do działek położonych w m. Głogów, obr. 10 Piastów Śląskich w Głogowie
03.01.2022 12:17 WRM.DPiA.6733.1.9.2021.GZ Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa sieci elektroenergetycznej SN-20kV kablowej
10.12.2021 10:25 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowa Tumskiego w Głogowie
30.11.2021 08:42 WRM,DPiA.6733.1.9.2021GZ Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ramach zadania pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającego odbiór ścieków z Gminy Żukowice” – dz.217, 189/2, 189/3, 149/35, 213/2, obręb 1 „Nadodrze” w Głogowie
26.11.2021 08:57 WRM.DPiA.6733.2. 2.2021.GZ Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa sieci elektroenergetycznej SN-20kV kablowej.
14.10.2021 10:31 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz PWiK w Głogowie Sp. z o.o. dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ramach zadania pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającego odbiór ścieków z Gminy Żukowice”

1 2 3 4 5 6 następna