Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.08.2022 09:44 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich terenów nadodrzańskich w Głogowie, terenów, położonych w Głogowie przy ulicy Krochmalnej, terenów, położonych pomiędzy liniami PKP w Głogowie, w obrębach I – „Nadodrze” i XV – „Biechów” oraz obszaru położonego w Głogowie w obrębie XV „Biechów” i częściowo w obrębie XVI „Żukowice”
07.07.2022 11:27 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie i zmiany mpzp Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie oraz mpzp terenów usług i komunikacji w rejonie ulic Rudnowskiej i Kolejowej w Głogowie
07.07.2022 11:20 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie i zmiany mpzp terenu osiedla Piastów Śląskich jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie i mpzp terenów komunikacji i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
07.07.2022 11:17 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowa Tumskiego w Głogowie
07.07.2022 11:11 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Legnickiej i Obrońców Pokoju w Głogowie, zmiany mpzp działek nr nr 359, 357/3, 357/4 oraz części działek nr 357/2, 656 i 658 położonych w obrębie geodezyjnym 6 "Hutnik" w Głogowie i zmiany mpzp Osiedla „Hutnik I” „Hutnik II” „Słoneczne” „Sportowe” w Głogowie
07.07.2022 11:03 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kopernika w Głogowie
15.06.2022 11:01 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
12.05.2022 09:25 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Brzostów w Głogowie
14.04.2022 09:53 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Brzostów w Głogowie
24.03.2022 09:00 WRM.DPiA.6733.2.9.2022.GZ Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 2/2022 dla rozbudowy ul. Generała Józefa Sowińskiego o miejsca postojowe dla samochodów osobowych–dz. nr 63/59, obr.4 „Chrobry” w Głogowie, na rzecz Gminy Miejskiej Głogów
03.03.2022 10:00 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłu miedziowego Głogów – Huta w Głogowie w Głogowie
17.02.2022 12:05 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie i zmiany mpzp zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz mpzp terenów położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie
10.02.2022 11:55 WRM.DPiA.6733.2.2.2022.GZ Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Miejskiej Głogów w sprawie rozbudowy ul. Generała Józefa Sowińskiego o miejsca postojowe dla samochodów osobowych – dz. nr 63/59, obr.4 „Chrobry” w Głogowie
11.01.2022 13:39 WRM.DPiA.6733.1.2.2022.GZ Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci do działek położonych w m. Głogów, obr. 10 Piastów Śląskich w Głogowie
03.01.2022 12:17 WRM.DPiA.6733.1.9.2021.GZ Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa sieci elektroenergetycznej SN-20kV kablowej
10.12.2021 10:25 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowa Tumskiego w Głogowie
30.11.2021 08:42 WRM,DPiA.6733.1.9.2021GZ Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ramach zadania pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającego odbiór ścieków z Gminy Żukowice” – dz.217, 189/2, 189/3, 149/35, 213/2, obręb 1 „Nadodrze” w Głogowie
26.11.2021 08:57 WRM.DPiA.6733.2. 2.2021.GZ Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa sieci elektroenergetycznej SN-20kV kablowej.
14.10.2021 10:31 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz PWiK w Głogowie Sp. z o.o. dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ramach zadania pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającego odbiór ścieków z Gminy Żukowice”
17.09.2021 09:44 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłu miedziowego Głogów – Huta w Głogowie
27.08.2021 12:26 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie i zmany mpzp zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz mpzp terenów, położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie
26.08.2021 12:41 WIM.DK. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie konsultacji społecznych projektu "Analiza kosztów i korzyści dotyczącej wykorzystania autobusów zeroemisyjnych do świadczenia usług komunikacji zbiorowej na terenie Głogowa"
23.07.2021 15:14 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Głogowa
09.07.2021 10:17 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie
09.07.2021 09:54 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym 11 Krzepów oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym 14 Nosocice
25.06.2021 12:44 WIM.DK. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 25.06.2021 r.
20.05.2021 14:46 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo-usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
06.04.2021 10:18 WRM.DPiA.6733.6.20.2017.GZ Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6/2017 z dnia 29.11.2017 r. w zakresie przebiegu linii rozgraniczających dla inwestycji pn. Modernizacja linii kablowych 20kV L-845 od słupa 7/845 do 8B/845- wymiana linii napowietrznej na kablową, wymiana istniejących kabli SN od słupa 8/845 do 8A/845, zabudowa ZR-20kV, wymiana kabli SN-205 do słupa 7/845 i do ST-207 w miejscowości Głogów” - dz. 451, 527 i 531/1, obr. 9 „Żarków”
01.04.2021 15:31 Ogłoszenie o przystąpieniu przez Prezydenta Miasta Legnicy do postępowania z udziałem społeczeństwa dla projektu Strategii ZIT LGOF wraz z Prognozą odziaływania na środowisko
05.03.2021 10:41 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Głogowa

1 2 3 4 5 6 następna