Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2022 12:17 WRM.DPiA.6733.1.9.2021.GZ Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa sieci elektroenergetycznej SN-20kV kablowej
10.12.2021 10:25 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowa Tumskiego w Głogowie
30.11.2021 08:42 WRM,DPiA.6733.1.9.2021GZ Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ramach zadania pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającego odbiór ścieków z Gminy Żukowice” – dz.217, 189/2, 189/3, 149/35, 213/2, obręb 1 „Nadodrze” w Głogowie
26.11.2021 08:57 WRM.DPiA.6733.2. 2.2021.GZ Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa sieci elektroenergetycznej SN-20kV kablowej.
26.10.2021 13:58 WOŚ.DŚ.6220.15.2020.12 Obwieszczenie
14.10.2021 10:31 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz PWiK w Głogowie Sp. z o.o. dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ramach zadania pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającego odbiór ścieków z Gminy Żukowice”
01.10.2021 14:09 WOŚ.DŚ.6220.27.2021.6 Obwieszczenie
17.09.2021 09:44 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłu miedziowego Głogów – Huta w Głogowie
06.09.2021 13:45 WOŚ.DŚ.6220.12.2021 Obwieszczenie
03.09.2021 12:37 WOŚ.DŚ.6220.10.2021.8 Zawiadomienie
27.08.2021 12:26 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie i zmany mpzp zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz mpzp terenów, położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie
26.08.2021 12:41 WIM.DK. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie konsultacji społecznych projektu "Analiza kosztów i korzyści dotyczącej wykorzystania autobusów zeroemisyjnych do świadczenia usług komunikacji zbiorowej na terenie Głogowa"
23.07.2021 15:14 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Głogowa
09.07.2021 10:17 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie
09.07.2021 09:54 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym 11 Krzepów oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym 14 Nosocice
25.06.2021 12:44 WIM.DK. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 25.06.2021 r.
20.05.2021 14:46 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo-usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
12.04.2021 16:07 WOŚ.DS.6220.52.2019.16 Obwieszczenie
12.04.2021 16:05 WOŚ.DŚ.6220.52.2019.15 Zawiadomienie
09.04.2021 10:23 WOŚ.DŚ.6220.2.2021 Obwieszczenie
06.04.2021 10:18 WRM.DPiA.6733.6.20.2017.GZ Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6/2017 z dnia 29.11.2017 r. w zakresie przebiegu linii rozgraniczających dla inwestycji pn. Modernizacja linii kablowych 20kV L-845 od słupa 7/845 do 8B/845- wymiana linii napowietrznej na kablową, wymiana istniejących kabli SN od słupa 8/845 do 8A/845, zabudowa ZR-20kV, wymiana kabli SN-205 do słupa 7/845 i do ST-207 w miejscowości Głogów” - dz. 451, 527 i 531/1, obr. 9 „Żarków”
01.04.2021 15:31 Ogłoszenie o przystąpieniu przez Prezydenta Miasta Legnicy do postępowania z udziałem społeczeństwa dla projektu Strategii ZIT LGOF wraz z Prognozą odziaływania na środowisko
17.03.2021 12:42 WOŚ.DŚ.6220.52.2019.14 Zawiadomienie
08.03.2021 10:26 WOŚ.DŚ.6220.2.2021.6 Zawiadomienie
05.03.2021 10:41 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Głogowa
03.03.2021 13:28 Wykaz udzielonych dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
19.02.2021 08:48 WR.ZUZ.5.4210.585.2020.KS/MK Informacja o wszczęciu postępowania
19.02.2021 08:43 WR.ZUZ.5.4210.563.2020.KS/MK Informacja o wszczęciu postępowania
17.02.2021 11:23 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii 110kV kablowej wraz z rurociągiem światłowodowym i niezbędnym osprzętem na dz. 209/2, 208 i 201/2, obr. 7 „Stare Miasto” w Głogowie
15.02.2021 12:19 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6/2017 z dnia 29.11.2017 r. w zakresie zmiany przebiegu linii rozgraniczających dla inwestycji pn. Modernizacja linii kablowych 20kV L-845 od słupa 7/845 do 8B/845

1 2 3 4 5 6 następna