Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.03.2020 13:02 WO.DOK.0050.36.2020 Zarządzenie Nr 36/2020 Prezydenta Miasta z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.
18.03.2020 08:13 WO.DOK.0050.28.2020 Zarządzenie Nr 28/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie ustalenia stawek czynszowych dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów
17.03.2020 10:42 WO.DOK.0050.29.2020 ZP w sprawie zmian budżetu GMG na 2020
16.03.2020 14:33 WO.DOK.120.10.2020 ZPM Nr 10/2020 z dn. 16.03.2020r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Głogowie
28.02.2020 12:30 WO.DOK.0050.26.2020 ZARZĄDZENIE NR 26/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 26.02.2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Publicznego Nr 17 ul. Królewska 14, 67-200 Głogów oraz Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie, ul. Gomółki 43, 67-200 Głogów
28.02.2020 10:40 WO.DOK.0050.27.2020 ZP w sprawie zmian budżetu GMG na 2020
20.02.2020 09:22 WO.DOK.0050.21.2020 Zarządzenie Nr 21/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie przekazania kotła grzewczego w kotłowni budynku przy ul. Krochmalnej, wyposażenia lokali socjalnych znajdujących się w budynku przy ul. Krochmalnej oraz dróg, chodników i parkingów znajdujących się przy ww. budynku, w zarządzanie Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.
17.02.2020 08:20 WO.DOK.0050.18.2020 Zarządzenie Nr 18/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie przekazania budynku socjalnego przy ul. Krochmalnej, instalacji (branża elektryczna) budynku socjalnego przy ul. Krochmalnej oraz przyłącza wodno-kanalizacyjnego i instalacji zewnętrznej dla budynku socjalnego przy ul. Krochmalnej w zarządzanie Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.
13.02.2020 10:36 WO.DOK.050.20.2020 ZP w sprawie zmian budżetu GMG na 2020
05.02.2020 09:10 WO.DOK.0050.7.2020 Zarządzenie Nr 7/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.
03.02.2020 10:30 WO>DOK.0050.14.2020 ZP w sprawie zmian budżetu GMG na 2020
31.01.2020 11:51 WO.DOK.0050.11.2020 Zarządzenie Nr 11/2020 Prezydenta Miasta z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.
31.01.2020 11:47 WO.DOK.0050.10.2020 Zarządzenie Nr 10/2020 Prezydenta Miasta z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.
22.01.2020 10:14 WO.DOK.0050.5.2020 ZP w sprawie rozpisania dochodów i wydatków GMG na 2020
20.01.2020 07:49 WO.DOK.0050.3.2020 Zarządzenie PM nr 3/2020 z dn. 13.01.2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowych do zaopiniowania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020
07.01.2020 13:36 WO.DOK.0050.48.2019 Zarządzenie Nr 48/2019 w sprawie: ustalenia stawek czynszowych dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów.
18.12.2019 09:17 WO.DOK.0050.214.2019 Zarządzenie Nr 214/2019 w sprawie: ustalenia opłaty za najem wyremontowanych boksów śmietnikowych, usytuowanych na terenie Gminy Miejskiej Głogów, użytkowanych na potrzeby wspólnot mieszkaniowych.
02.12.2019 10:21 WO.DOK.0050.207.2019 Zarządzenie Nr 207/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.
29.11.2019 10:21 WO.DOK.0050.208.2019 Zarządzenie Nr 208/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 28.11.2019 roku w sprawie wprowadzenia do budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2020 rok projektów wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Głogów na 2020 rok.
25.11.2019 08:15 WO.DOK.0050.204.2019 ZARZĄDZENIE Nr 204 / 2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 20.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
21.11.2019 13:02 WO.DOK.0050.201.2019 Zarządzenie Nr 201/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji dyżuru wakacyjnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Głogów.
08.11.2019 12:30 WO.DOK.0050.183.2019 Zarządzenie nr 183 / 2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 15 października 2019r. w sprawie: powołania Zespołu ds. Realizacji Projektu pn. „Wsparcie rodziców w Gminie Miejskiej Głogów – utworzenie nowych miejsc w Żłobku Miejskim nr 1” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
28.10.2019 08:54 WO.DOK.0050.190.2019 Zarządzenie Nr 190/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 25 października 2019 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu w kwocie 10.876.293,42 zł
25.10.2019 14:06 WO.DOK.0050.189.2019 Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”
17.09.2019 14:50 WO.DOK.0050.166.2019 Zarządzenie Nr 166/2019 Prezydenta Głogowa z dnia 11.09.2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Głogów na 2020 rok.
06.09.2019 13:34 WO.DOK.0050.164.2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 164 z dn. 4.09.2019 roku w sprawie publicznych konsultacji do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie Programu Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020
02.09.2019 09:54 WO.DOK.0050.159.2019 Zarządzenie PM z dnia 26.08.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019 w zakresie edukacji ekologicznej oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej
21.08.2019 13:25 WO.DOK.0050.150.2019 Zarządzenie nr 150/2019 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie:w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu określającego zasady dotyczące umożliwienia spłaty zaległości za korzystanie z gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych osobom będącym w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej w formie świadczenia rzeczowego na rzecz Gminy Miejskiej Głogów w imieniu której działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.
20.08.2019 13:01 WO.DOK.0050.141 .2019 Zarządzenie Nr 141 /2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie: Zatwierdzenia Regulaminu Wolontariatu zorganizowanego przez Prezydenta Miasta Głogowa świadczonego w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie.
19.08.2019 11:27 WO.DOK.0050.145.2019 ZARZĄDZENIE Nr 145 / 2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 17.07.2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna