Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.12.2022 07:09 WO.DOK.0050.207.2022 Zarządzenie Nr 207/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 09 grudnia 2022r. w sprawie ustalenia stawki czynszowej dla lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów.
12.12.2022 09:15 WO.DOK. 0050.197.2022 Zarządzenie nr 197w sprawie powołania składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora w latach 2022-2025 programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów w latach 2022-2025”
06.12.2022 07:59 WO.DOK.0050.198.2022 Zarządzenie nr 198/2022 w sprawie: powołania Zespołu ds. Realizacji Projektu pn. „Bezpieczniej na drogach na terenie Gminy Miejskiej Głogów- zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne”
28.11.2022 07:58 WO.DOK.0050.190.2022 Zarządzenie Nr 190/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji dyżuru wakacyjnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Głogów.
25.11.2022 12:50 WO. DOK.0050.193.2022 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 60/2022 z dnia 21 kwietnia 2022r. w sprawie Zarządzenia nr 60/2022 z dnia 21 kwietnia 2022r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
24.11.2022 08:59 WO.DOK.0050.186.2022 Zarządzenie nr 186/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 15 listopad 2022 roku w sprawie: określenia wysokości stawek czynszowych przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego dla lokali niewchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów.
21.11.2022 15:04 WO.DOK.0050.191.2022 ZARZĄDZENIE NR 191 /2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 18.11.2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
21.11.2022 08:48 WO.DOK.0050.189.2022 Zarządzenie PM nr 189/2022 z dn. 17.11.2022r. w sprawie publicznych konsultacji do projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023
16.11.2022 12:16 WO.DOK.0050.183.2022 Zarządzenie nr 183/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 09 listopada 2022r. zmieniające Zarządzenie 167/2022 z dnia 14 października 2022r. w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji przedsięwzięcia grantowego „Poprawa dostępności do usług Domu dziennego Pobytu w Głogowie”
15.11.2022 10:28 WO.DOK.0050.180.2022 Zarządzenie Nr 180/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 07 listopada 2022r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie określenia formy i trybu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.
08.11.2022 12:55 WO.DOK.0050.164.2022 Zarządzenie nr 167/ 2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 14 października 2022 roku w sprawie:powołania Zespołu ds. Realizacji przedsięwzięcia grantowego „Poprawa dostępności do usług Domu Dziennego Pobytu w Głogowie”
28.10.2022 09:47 WO.DOK.0050.171.2022 Zarządzenie Nr 171/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 19 października 2022r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu mieszkalnego położonego w Głogowie przy ulicy Merkurego 8/33 z przeznaczeniem na mieszkanie chronione wspierane
26.10.2022 08:04 WO.DOK.0050.148.2022 ZARZĄDZENIE NR 148/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 08 września 2022 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów.
18.10.2022 09:35 WO.DOK.120.38.2022 Zarządzenie Nr 38 /2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 17 września 2022 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Głogowie.
14.10.2022 13:58 WO.DOK.0050.161.2022 Zarządzenie Nr 161/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 06 października 2022r. w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów pomieszczenia tymczasowego.
19.09.2022 10:11 WO.DOK.0050.146.2022 Zarządzenie Nr 146/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 06 września 2022r. w sprawie ustalenia stawek czynszowych dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów.
15.09.2022 12:45 WO.DOK.0050.151.2022 Zarządzenie nr 151/2022 z dnia 13 września 2022 roku w sprawie nadania Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr RPDS.10.02.01-02-0074/21 pn. „Miasto Głogów wspiera uczniów szkół podstawowych”
13.09.2022 09:04 WO.DOK.0050.149.2022 ZP 149/2022 ws zmian budżetu GMG na 2022
07.09.2022 13:16 WO.DOK.0050.147.2022 Zarządzenie nr 147/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 07.09.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2016 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków miasta Głogowa
06.09.2022 11:41 WO.DOK.0050.145.2022 Zarządzenie PM nr 145/2022 z dn. 1.09.2022 roku w sprawie publicznych konsultacji do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie Programu Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023
31.08.2022 14:02 WO.DOK.0050.143.2022 ZP 143/2022 ws zmian budżetu GMG na 2022
26.08.2022 12:55 WO.DOK.0050.140.2022 ZP 140/2022 ws przedłożenia sprawozdania GMG za I półrocze 2022
17.08.2022 08:52 WO.DOK.0050.137.2022 ZP 137/2022 ws zmian budżetu GMG na 2022
15.08.2022 12:22 WO.DOK.0050.135.2022 ZARZĄDZENIE NR 135/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 8.08.2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora: Przedszkola Publicznego Nr 2 w Głogowie, Aleja Wolności 17, 67-200 Głogów, Przedszkola Publicznego Nr 6 w Głogowie, ul. Gustawa Morcinka 6, 67-200 Głogów, Przedszkola Publicznego Nr 10 w Głogowie, ul. Obrońców Pokoju 14, 67-200 Głogów, Przedszkola Publicznego Nr 15 w Głogowie, plac Mieszka I 11, 67-200 Głogów, Przedszkola Publicznego Nr 19 w Głogowie „Bajka”, ul. Plutona 3, 67-200 Głogów, Przedszkola Publicznego Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie, ul. Herkulesa 4, 67-200 Głogów, Szkoły Podstawowej nr 9 im. Polskich Odkrywców, ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 10, 67-200 Głogów, Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie ul. Mikołaja Gomółki 43, 67-200 Głogów.
12.08.2022 14:15 WO.DOK.0050.136.2022 Zarządzenie Nr 136/2022 z dn. 09.08.2022 ws. powołania Zespołu Zarządzającego projektem pn. „Miasto Głogów wspiera uczniów szkół podstawowych”
05.08.2022 13:48 WO.DOK.0050.134.2022 ZP 134/2022 ws założeń do projektu budżetu na 2023 rok
02.08.2022 13:44 WO.DOK.0050.132.2022 ZP 132/2022 ws zmian budżetu GMG na 2022
26.07.2022 13:28 WO.DOK.0050.130.2022 ZP 130/2022 ws zmian budżetu GMG na 2022
26.07.2022 12:54 WO.DOK.0050.129.2022 Zarządzenie Nr 129/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 3 miesięcy oraz ustalenia wysokości czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego
19.07.2022 13:44 WO.DOK.0050.128.2022 WO.DOK.0050.128.2022 Zarządzenie Nr 128/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna