Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.02.2021 13:47 WO.DOK.0050.32.2021 Zarządzenie Nr 032/2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
22.02.2021 13:41 WO.DOK.0050.31.2021 Zarządzenie Nr 031/2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej pawilonami handlowymi nietrwale związanymi z gruntem, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
18.02.2021 11:40 WO.DOK.0050.35.2021 ZPM Nr 35/2021 z dn. 16.02.2021 ws.zmiany Zarządzenia Nr 30/2016 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków miasta Głogowa
18.02.2021 08:30 WO.DOK.0050.1.2021 Zarządzenie Nr 1/2021 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu najmu lokali użytkowych będących własnością Gminy Miejskiej Głogów położonych w Głogowie przy ul. Norwida 1 wynajmowanych przez Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „GOLIAT”.
12.02.2021 10:42 WO.DOK.0050.27.2021 Zarządzenie Nr 27/2021 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2021 r.
11.02.2021 07:49 WO.DOK.0050.8.2021 dopłat do szczepień psów przeciw wściekliźnie w 2021 r.
02.02.2021 10:31 WO.DOK.0050.21.2021 Zarządzenie Nr 21/2021 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2021 r.
01.02.2021 08:37 WO.DOK.0050.11.2021 Zarządzenie Nr 11/2021 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie ustalenia stawek czynszowych dla lokali mieszkalnych usytuowanych w nowowybudowanym budynku przy ul. Książąt Żagańskich 8,10– Książąt Oleśnickich 48,50- Bolesława Wysokiego 21,23, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów.
29.01.2021 08:06 WO.DOK.0050.2.2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie: odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Głogów, którego zarządcą jest samorządowy zakład budżetowy Głogowskie Obiekty Usługowe, położonego w Głogowie przy ul. Obozowej na terenie przystani rzecznej wynajmowanego przez Mateusza Krężel i Bartłomieja Krężel.
28.01.2021 13:51 WO.DOK.0050.19.2021 Zarządzenie PM nr 19/2021 w sprawie publicznych konsultacji do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Głogów na lata 2021-2025
27.01.2021 15:49 WO.DOK.0050.14.2021 Zarządzenie Nr 14/2021 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie Zatwierdzenia Regulaminu dokonywania zamian lokali mieszkalnych w nowo wybudowanym budynku komunalnym przy ulicach Książąt Oleśnickich, Książąt Żagańskich i Bolesława Wysokiego w Głogowie pomiędzy Gminą Miejską Głogów a najemcami innych lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów.
27.01.2021 15:46 WO.DOK.0050.13.2021 Zarządzenie Nr 13/2021 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie zamiany Zarządzenia Nr 78/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie powołania składu Komisji oceniającej wnioski o zamianę lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów pomiędzy Gminą Miejską Głogów a najemcami innych lokali z zasobu Gminy Miejskiej Głogów.
26.01.2021 10:28 WO.DOK.005015.2021 Zarządzenie Nr 15/2021 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2021 r.
21.01.2021 08:27 WO.DOK.120.1.2021 ZPM Nr 1/2021 z dn. 19.01.2021 ws. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Głogowie
20.01.2021 07:50 WO.DOK.0050.9.2021 Zarządzenie PM nr 9/2021 z dn. 14.01.2021 ws. powołania Komisji Konkursowych do zaopiniowania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021
12.01.2021 10:22 WO.DOK.0050.3.2021 ZP nr 3/2021 z 07.01.2021 w sprawie rozpisania dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Głogów na 2021 rok w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej.
31.12.2020 08:57 WO.DOK.0050.228.2020 ZARZĄDZENIE nr 228/2020 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głogowie.
22.12.2020 10:10 WO.DOK.0050.224.2020 Zarządzenie Nr 224/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie oddania w użyczenie lokalu położonego w Głogowie przy ulicy Folwarcznej 1a/12
21.12.2020 13:59 WO.DOK.0050.226.2020 Zarządzenie Nr 226 /2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Wdrażania i Monitoringu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności w Głogowie na lata 2020 -2025
11.12.2020 17:53 WO.DOK.0050.221.2020 ZARZĄDZENIE Nr 221 / 2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 8.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
30.11.2020 15:11 WO.DOK.0050.209.2020 Zarządzenie Nr 209/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie oddania w użyczenie lokalu położonego w Głogowie przy ulicy Krochmalnej 7/7.
24.11.2020 16:15 WO.DOK.0050.212.2020 Zarządzenie PM nr 212/2020 z dn. 23.11.2020 r w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głogowie
23.11.2020 10:47 WO.DOK.0050.205.2020 Zarządzenie nr 205/2020 w sprawie powołania Zespołu ds.Realizacji Projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Głogowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WD 2014-2020
23.11.2020 10:41 WO.DOK.0050.204.2020 Zarządzenie nr 204/2020 w sprawie powołania Zespołu Projektowego ds.Realizacji Projektu pn.„ Zagospodarowanie wód opadowych w Gminie Miejskiej Głogów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020
23.11.2020 10:05 WO.DOK.0050.188.2020 Zarządzenie Nr 188/2020 zmieniające Zarządzenie Nr 164/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 118/2020 z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego ds. Realizacji Projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
03.11.2020 16:00 WO.DOK.120.26.2020 WO.DOK.120.26.2020 - Zarządzenie Nr 26 /2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Głogowie
23.10.2020 11:20 WO.DOK.0050.195.2020 Zarządzenie PM nr 195/2020 z dn. 19.10.2020r. w sprawie naboru kandydatów na członków do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głogowie na lata 2020-2023 zgłaszanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
16.10.2020 11:04 WO.DOK.0050.190.2020 Zarządzenie Nr 190/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
12.10.2020 13:41 WO.DOK.0050.9.2020 Zarządzenie Nr 9/2020 w sprawie: powołania Zespołu ds. przygotowania projektu działań rozwojowych dla Głogowa do II etapu konkursu organizowanego w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 oraz określenia jego zadań
22.09.2020 13:52 WO.DOK.0050.164.2020 Zarządzenie nr 164/2020 Prezydenta Miasta Glogowa zmieniające Zarządzenie 118/2020 z dnia 26.06.2020r. w sparwie powołania Zespołu Projektowego ds.Realizacji Projektu pn."Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna