Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.08.2019 13:25 WO.DOK.0050.150.2019 Zarządzenie nr 150/2019 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie:w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu określającego zasady dotyczące umożliwienia spłaty zaległości za korzystanie z gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych osobom będącym w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej w formie świadczenia rzeczowego na rzecz Gminy Miejskiej Głogów w imieniu której działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.
20.08.2019 13:01 WO.DOK.0050.141 .2019 Zarządzenie Nr 141 /2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie: Zatwierdzenia Regulaminu Wolontariatu zorganizowanego przez Prezydenta Miasta Głogowa świadczonego w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie.
20.08.2019 12:52 WO.DOK.0050.140 .2019 Zarządzenie Nr 140/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie: Zatwierdzenia Regulaminu Adopcyjnego obowiązującego w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie.
20.08.2019 09:16 WO.DOK.0050.157.2019 Zarządzenie Nr 157/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
12.08.2019 10:59 WO.DOK.0050.156.2019 Zarządzenie Nr 156/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
12.08.2019 10:53 WO.DOK.0050.154.2019 Zarządzenie Nr 154/2019 w sprawie: oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej zabudowanej pawilonami handlowymi nietrwale związanymi z gruntem, stanowiącymi własność osób fizycznych
09.08.2019 12:47 WO.DOK.0050.153.2019 Zarządzenie Nr 153/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
01.08.2019 13:05 WO.DOK.0050.148.2019 Zarządzenie Nr 148/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
24.07.2019 12:57 WO.DOK.0050.147.2019 Zarządzenie Nr 147/2019 w sprawie: zmian w wykazie nieruchomości Nr WO.DOK.0050.117.2019 z dnia 05.06.2019r. i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
22.07.2019 09:26 WO.DOK.0050.144.2019 Zarządzenie Nr 144/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
22.07.2019 09:22 WO.DOK.0050.143.2019 Zarządzenie Nr 143/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
22.07.2019 09:18 WO.DOK.0050.142.2019 Zarządzenie Nr 142/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
11.07.2019 11:29 WO.DOK.0050.138.2019 Zarządzenie Nr 138/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz ze sprzedażą lokali użytkowych na rzecz dotychczasowego najemcy
11.07.2019 11:24 WO.DOK.0050.137.2019 Zarządzenie Nr 137/2019 w sprawie: nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Głogów prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej
10.07.2019 07:21 WO.DOK.0050.136.2019 Zarządzenie Nr 136/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
10.07.2019 07:17 WO.DOK.0050.135.2019 Zarządzenie Nr 135/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
03.07.2019 14:46 WO.DOK.0050.134.2019 Zarządzenie Nr 134 / 2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 01.07.2019 r. w sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcie nieruchomości stanowiących zasoby Gminy Miejskiej Głogów w związku z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej na terenie przedmiotowych nieruchomości
28.06.2019 14:38 Zarządzenie Nr 116/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 04 czerwca 2019 r. w sprawie określania zasad organizowania ogródków gastronomicznych na gruntach stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów i zarządzanych przez Gminę oraz w pasie drogowym dróg publicznych zarządzanych przez Prezydenta Miasta Głogowa
28.06.2019 09:45 WO.DOK.0050.132.2019 Zarządzenie nr 132 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie: wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów pomieszczenia tymczasowego.
18.06.2019 10:17 WO.DOK.0050.129.2019 ZARZĄDZENIE NR 129/2019 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie, Al. Wolności 74, 67-200 Głogów i Szkoły Podstawowej Nr 6 im. T. Kościuszki, ul. T. Kościuszki 18, 67-200 Głogów.
13.06.2019 12:29 WO.DOK.0050.120.2019 ZP nr 120 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania: bilansu, rachunku zysków i strat oraz pokrycia wyniku Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie za rok obrotowy 2018
13.06.2019 12:25 WO.DOK.0050.119.2019 ZP nr 119 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania: bilansu, rachunku zysków i strat oraz pokrycia wyniku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie za rok obrotowy 2018
13.06.2019 12:21 WO.DOK.0050.118.2019 ZP nr 118 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania: bilansu, rachunku zysków i strat oraz pokrycia wyniku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie za rok obrotowy 2018
11.06.2019 13:12 WO.DOK.0050.114.2019 Zarządzenie PMG w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu korzystania z usług miejskiej komunikacji zbiorowej organizowanej przez Komunikację Miejską Spółka z o.o. w Głogowie”
04.06.2019 09:09 WO.DOK.0050.112.2019 Zarządzenie nr 112/2019 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie: wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów pomieszczenia tymczasowego.
28.05.2019 10:57 WO.DOK.0050.109.2019 Zarządzenie nr 109/2019 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie: określenia wysokości stawek czynszowych przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego dla lokali niewchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów.
24.05.2019 15:09 WO.DOK.0050.113.2019 Zarządzenie nr 113 /2019 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie odwołania konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie
20.05.2019 10:47 WO.DOK.0050.93.2019 Zarządzenie Nr 93/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Głogowa
25.04.2019 14:46 WO.DOK.0050.91.2019 ZARZĄDZENIE NR 91/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 24.04.2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie, Al. Wolności 74, 67-200 Głogów i Szkoły Podstawowej Nr 6 im. T. Kościuszki, ul. T. Kościuszki 18, 67-200 Głogów.
18.04.2019 10:50 WO.DOK.0050.84.2019 Zarządzenie Nr 84/2019 Prezydenta Głogowa z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Głogów na 2020 rok

1 2 3 4 5 6 następna