Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.03.2017 11:00 U C H W A Ł A NR XXXIII/309/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 23 LUTEGO 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
03.03.2017 10:58 U C H W A Ł A Nr XXXIII/308/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 23 LUTEGO 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2017 r
03.03.2017 10:55 UCHWAŁA NR XXXIII/307/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/214/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
15.02.2017 14:31 UCHWAŁA NR XXXII/306/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Głogowa
15.02.2017 14:29 UCHWAŁA NR XXXII/305/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 7 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę NR XXIV/202/2016 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Głogowa
15.02.2017 14:28 UCHWAŁA NR XXXII/304/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 7 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę NR XXIV/201/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów
15.02.2017 14:27 UCHWAŁA NR XXXII/303/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
15.02.2017 14:26 UCHWAŁA NR XXXII/302/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 7 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/203/2016 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
15.02.2017 14:24 UCHWAŁA NR XXXII/301/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 7 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/205/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów
15.02.2017 14:23 UCHWAŁA NR XXXII/300/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Głogów oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
15.02.2017 14:22 UCHWAŁA NR XXXII/299/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Złota Podkowa w Głogowie
15.02.2017 14:12 UCHWAŁA NR XXXII/298/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
15.02.2017 14:07 UCHWAŁA NR XXXII/297/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
15.02.2017 13:58 UCHWAŁA NR XXXII/296/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 7 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę NR XXVI/225/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
15.02.2017 13:56 UCHWAŁA NR XXXII/295/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Głogowie
15.02.2017 13:55 UCHWAŁA NR XXXII/294/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wniesienia aportu w postaci nieruchomości gruntowej zabudowanej do spółki GPK – SUEZ Głogów Sp. z o. o
15.02.2017 13:54 UCHWAŁA NR XXXII/293/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego z pomocy społecznej
15.02.2017 13:52 UCHWAŁA NR XXXII/292/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
15.02.2017 13:51 UCHWAŁA NR XXXII/291/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
15.02.2017 13:47 UCHWAŁA NR XXXII/290/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głogowie
15.02.2017 13:34 UCHWAŁA NR XXXII/289/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
15.02.2017 13:33 UCHWAŁA NR XXXII/288/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
15.02.2017 13:29 U C H W A Ł A NR XXXII/287/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
15.02.2017 13:15 U C H W A Ł A Nr XXXII/286/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2017 r
15.02.2017 13:13 UCHWAŁA NR XXXII/285/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Głogowskiemu w ramach realizowanego zadania pn. „Budowa drogi łączącej ul. Sikorskiego z ul. Wojska Polskiego wraz z rozbudową drogi – ul. Wojska Polskiego, budową sieci kanalizacji deszczowej i linią oświetleniową w ramach zadania Budowa połączenia ul. Sikorskiego z ul. Wojska Polskiego” na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości
15.02.2017 13:10 UCHWAŁA NR XXXII/ 284/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 7 lutego 2017 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Głogowskiemu w ramach realizowanego zadania pn. „Rozbudowa drogi – ul. Stanisława Moniuszki wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia przejść nn 0,4 kV w ramach realizacji zadania pn. Przebudowa ul. Moniuszki” na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości