Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.07.2016 15:04 UCHWAŁA NR XXIV/207/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie nadania nazwy rondu na Oś. Piastów Śląskich w Głogowie
13.07.2016 15:02 UCHWAŁA NR XXIV/206/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Głogowa 2016-2019”
13.07.2016 15:00 UCHWAŁA NR XXIV/205/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów
13.07.2016 14:26 UCHWAŁA NR XXIV/204/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Głogów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
13.07.2016 14:23 UCHWAŁA NR XXIV/203/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
13.07.2016 14:20 UCHWAŁA NR XXIV/202/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Głogowa
13.07.2016 14:13 UCHWAŁA NR XXIV/201/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów
13.07.2016 14:08 UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
13.07.2016 14:04 U C H W A Ł A NR XXIV/199/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
13.07.2016 13:57 U C H W A Ł A NR XXIV/198/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r.w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2016 r.
13.07.2016 13:46 UCHWAŁA NR XXIV/197/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/164/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2016 na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
13.07.2016 13:43 UCHWAŁA NR XXIV/196/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głogów