Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.12.2022 08:41 Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Głogów 2023
14.12.2022 08:38 Ogłoszenie Otwartego Konkursu ofert w zakresie rozwoju sportu w dyscyplinia piłka siatkowa
14.12.2022 08:33 Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z zakresie rozwoju sportu w dyscyplinia piła ręczna
14.12.2022 08:29 Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert w zakresie rozwoju sportu w dyscyplinie piłka nożna
06.12.2022 14:09 POPiON.POPiON.521.3.2022 Sprawozdanie z przebiegu konsultacji w sprawie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.
01.12.2022 09:39 POPiON.524.6.2022 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
01.12.2022 09:34 POPiON.524.5.2022 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
01.12.2022 09:29 POPiON.524.4.2022 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2023 w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym.
01.12.2022 09:25 POPiON.524.3.2022 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
01.12.2022 09:19 POPiON.524.2.2022 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
01.12.2022 09:07 POPiON.524.1.2022 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych.
21.10.2022 08:52 POPiON.525.14.2022 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty pn. "Głogowski Informator Kulturalny"Towarzystwa Ziemi Głogowskiej
14.10.2022 08:14 POPiON. POPiON.525.13.2022 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym przez Głogowskie Stowarzyszenie a jutro?
10.10.2022 12:12 POPiON.POPiON.523.1.2022 Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie Programu Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
14.09.2022 12:19 POPiON.POPiON.525.12.2022 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa
14.09.2022 12:16 POPiON.POPiON.525.11.2022 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie na rzecz Integracji i Usamodzielniania DOM w Głogowie
06.09.2022 13:45 POPiON.POPiON.525.10.2022 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie "Skuteczni Wolontariusze"
29.08.2022 14:11 POPiON.POPiON.525.9.2022 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska - Hufiec Głogów
21.07.2022 14:45 POPiON.POPiON.525.8.2022 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym przez Miedziowe Stowarzyszenie Przedsiębiorczości
14.07.2022 08:30 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert w zkresie ochrony zdrowia
15.06.2022 14:41 POPiON.POPiON.525.7.2022 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym przez Głogowskie Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi" - 2
15.06.2022 14:34 POPiON.POPiON.525.6.2022 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym przez Głogowskie Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"
15.06.2022 14:18 Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2022 w zakresie ochrony zdrowia
31.05.2022 10:37 POPiON.POPiON.525.5.2022 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym i Zespołem Downa „Dajmy Dzieciom Nadzieję”
30.05.2022 11:18 POPiON.POPiON.0008.1.2021 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2021
04.05.2022 12:45 POPiON.POPiON.525.4.2022 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Rejonowy w Głogowie
22.04.2022 07:43 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu offert w zkresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku „o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych” na obszarze administracyjnym Gminy Miejskiej Głogów
19.04.2022 07:50 WO.DOK.0050.55.2022 Zarządzenie PM nr 55/2022 z dn. 13.04.2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowych do zaopiniowania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022
28.03.2022 08:25 Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2022 w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku „o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych” na obszarze administracyjnym Gminy Miejskiej Głogów
16.03.2022 13:01 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu offert w zkresie edukacji ekologicznej

1 2 następna