Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.07.2013 09:56 UCHWAŁA NR LIV/463/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 9 lsitopada 2010r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród pieniężnych w dziedzinie kultury fizycznej
10.07.2013 09:55 UCHWAŁA NR LIV/462/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych
10.07.2013 09:55 UCHWAŁA NR LIV/461/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 9 listopada 2010r.w sprawie warunków i trybu finansowania zadania wlasnego w zakresie rozwoju sportu
10.07.2013 09:55 UCHWAŁA NR LIV/460/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głogowie
09.07.2013 11:52 U C H W A Ł A Nr LIV/459/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącym
10.07.2013 09:59 UCHWAŁA NR NR LIV/458/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 9 listopada 2010r. ustalenia regulaminu szczegółowych zasad konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami (...)
09.07.2013 12:04 U C H W A Ł A Nr LIV/457/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
09.07.2013 11:58 U C H W A Ł A Nr LIV/456/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
09.07.2013 11:58 U C H W A Ł A Nr LIV/455/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 9listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
09.07.2013 11:56 U C H W A Ł A Nr LIV/454/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
10.07.2013 09:58 UCHWAŁA NR NR LIV/453/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 9 listopada 2010r. ustalenia liczby przeznaczonych do wydania w 2011 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
10.07.2013 09:57 UCHWAŁA NR NR LIV/452/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia opłaty targowej
09.07.2013 12:04 U C H W A Ł A Nr LIV/451/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Głogów.
10.07.2013 09:54 UCHWAŁA NR LIV/450/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia, określenia wysokości stawek oraz zasad poboru opłaty od posiadania psów
09.07.2013 11:56 U C H W A Ł A Nr LIV/449/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w (...)
09.07.2013 12:01 U C H W A Ł A Nr LIV/448/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. (...)
09.07.2013 12:16 UCHWAŁA Nr LIV/447/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Miejskiej Głogów na lata 2010 - 2015
09.07.2013 12:03 U C H W A Ł A Nr LIV/446/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2010
09.07.2013 11:50 U C H W A Ł A Nr LIII/ 445/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Głogowa”
09.07.2013 11:51 U C H W A Ł A Nr LIII/444/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 października 20010 r.w sprawie przyznania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Głogowa”
09.07.2013 12:12 U C H W A Ł A Nr LIII/442/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów za
09.07.2013 12:08 U C H W A Ł A Nr LIII/441/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla (...)
10.07.2013 09:54 UCHWAŁA NR LIII/440/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 października 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Brzostów w Głogowie
10.07.2013 09:54 UCHWAŁA NR LIII/439/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 października 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - (...)
09.07.2013 12:03 U C H W A Ł A Nr LIII/437/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie realizacji projektu „Głogowska Akademia Marzeń – wyrównywanie szans edukacyjnych w szkołach podstawowy
10.07.2013 09:53 UCHWAŁA NR LIII/436/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
09.07.2013 12:06 U C H W A Ł A Nr LIII /435/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności
10.07.2013 09:56 UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 października 2010 r. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności (...)
09.07.2013 11:57 U C H W A Ł A Nr LIII/434/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Miejskiej Głogów na lata 2010 - 2015
09.07.2013 11:55 U C H W A Ł A Nr LIII/433/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2010

1 2 3 4 następna