Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.07.2013 11:17 Uchwała Nr XXV/218/2008 w sprawie ustalenia Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie
08.07.2013 11:17 Uchwała Nr XXV/217/2008 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2009 roku
08.07.2013 11:16 Uchwała Nr XXV/216/2008 w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych
08.07.2013 11:16 Uchwała Nr XXV/215/2008 w sprawie zmian w WPI Gminy Miejskiej Glogów na lata 2008 - 2012
08.07.2013 11:15 Uchwała Nr XXV/214/2008 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2008
08.07.2013 11:14 Uchwała Nr XXIV/213/2008 w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Miejskiej Glogów na lata 2008 - 2012
08.07.2013 11:13 Uchwała Nr XXII/212/2008 w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Głogowa
08.07.2013 11:12 Uchwała Nr XXII/211/2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntu przyległego do nieruchomości zabudowanej położonej w Głogowie przy (...)
08.07.2013 11:12 Uchwała Nr XXII/210/2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenia bonifikaty przy sprzedaży gruntu przyległego do nieruchomości zabudowanej położonej w Glogowie przy ul. Jedności Robotniczej 34
08.07.2013 11:10 Uchwała Nr XXII/209/2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy wykupie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów
08.07.2013 11:08 Uchwała Nr XXII/208/2008 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Głogów
08.07.2013 11:08 Uchwała Nr XXII/207/2008 w sprawie zmian w uchwale Nr XXXVIII/485/2002 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Wychodzenia z Bezdomności
08.07.2013 11:08 Uchwała Nr XXII/206/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gm. Miej. Głogów w sprawie powierzenia gminie obow. utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
08.07.2013 11:07 Uchwała Nr XXII/205/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
08.07.2013 11:06 Uchwała Nr XXII/204/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp terenu galerii handlowo usługowej w rej. ul. Woj. Pol. i Sikorskiego oraz zmiany mpzp Śródmieścia w Głogowie
08.07.2013 11:06 Uchwała Nr XXII/203/2008 w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp osiedla "Kopernika" w Głogowie
08.07.2013 11:06 Uchwała Nr XXII/202/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/180/2008 RM w Głogowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Starego miasta w Głogowie
08.07.2013 11:06 Uchwała Nr XXII/201/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
08.07.2013 11:05 Uchwała Nr XXII/200/2008 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009 - 2013
08.07.2013 11:04 Uchwała Nr XXII/199/2008 w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Miejskiej Głogów na lata 2008 - 2012
08.07.2013 11:04 Uchwała Nr XXII/198/2008 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2008
08.07.2013 11:04 Uchwała Nr XXII/197/2008 zmieniająca uchwałę Nr XIV/122/2007 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla ZGM
08.07.2013 11:03 Uchwała Nr XXI/196/2008 zmieniająca Uchwałę Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2008 r. w sprawie ustalalenia składów Komisji Rady Miejskiej w Głogowie
08.07.2013 11:03 Uchwała Nr XXI/195/2008 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
08.07.2013 11:03 Uchwała Nr XXI/194/2008 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
08.07.2013 11:02 Uchwała Nr XXI/193/2008 w sprawie przystąpienia do zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa"
08.07.2013 11:02 Uchwała Nr XXI/192/2008 w sprawie zaliczenia dróg położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa do kategorii dróg gminnych
08.07.2013 11:02 Uchwała Nr XXI/191/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego puunktu dla pracowników zatrudnionych w ZGM w Głogowie
08.07.2013 11:01 Uchwała Nr XXI/190/2008 w sprawie ustalenia opłaty targowej
08.07.2013 11:01 Uchwała Nr XXI/189/2008 w sprawie zasad przyznawania stypendiów uczniom romskim

poprzednia 1 2 3 4 następna