Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym monitoringiem w punktach odbioru odpadów komunalnych.

­

RODO

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  na podstawie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Tożsamość administratora

Prezydent Miasta Głogowa

Dane kontaktowe administratora

Rynek 10, 67-200 Głogów, e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

tel.: +48 767265401

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Rynek 10, 67-200 Głogów, e-mail: iod@glogow.um.gov.pl

tel.: +48 767265471

Cele przetwarzania

Monitoring jest prowadzony w celu zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  1. Art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  2. Art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Odbiorcy danych

Do danych osobowych mają dostęp: podmiot obsługujący system monitoringu (VIGILAX Systemy Alarmowe s.c.),  Komenda Powiatowa Policji w Głogowie oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie w związku wykonywaniem swoich obowiązków służbowych. Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Obraz z kamer zapisywany jest i przechowywany przez okres około 1 miesiąca. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

Prawa podmiotów danych

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania: dostępu do danych tylko w przypadku kiedy nie wpływa to niekorzystnie na prawa i wolność innych, usunięcia danych jej dotyczących oraz ograniczenia przetwarzania. W celu skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych.

Prawo do sprzeciwu

Przysługuje Pani/Panu prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym monitoringiem w punktach odbioru odpadów komunalnych.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:Jan Chitro
Data na dokumencie:07.02.2020
Data publikacji:07.02.2020 13:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.12.2020 08:57 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
05.03.2020 13:53 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
07.02.2020 13:49 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
07.02.2020 13:37 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)