Uchwała Nr XIV/117/2003

­

U C H W A Ł A Nr XIV/117/2003 

Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 25 listopada 2003 r. 

w sprawie udzielenia gospodarstwom domowym dopłaty do cen za dostawę 
wody i odprowadzanie ścieków w 2004 r. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
Gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 


§ 1. 
Udziela się dopłat do cen za świadczone usługi w zakresie dostawy wody i odprowadzanie ścieków gospodarstwom domowym na terenie miasta Głogowa w następującej wysokości: 
-   0,80 zł. (netto) za 1 m3 dostarczonej wody, 
-   1,91 zł. (netto) za 1 m3 odprowadzonych ścieków. 

§ 2. 
Dopłat udziela się w okresie od dnia 01.01.2004 r. do dnia 31.12.2004 r. 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głogowie oraz w lokalnej prasie. 


Przewodniczący Rady Miejskiej 
Eugeniusz Patyk UZASADNIENIE 

Na podstawie art.24 ust. 6 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) mając na celu względy społeczne oraz ochronę socjalną mieszkańców Głogowa Rada Miejska postanawia udzielić w 2004 r. dopłaty do cen za usługi świadczone gospodarstwom domowym mającym siedzibę na terenie miasta Głogowa zużywającym tę wodę w celu wykonywania podstawowych prac związanych z utrzymaniem gospodarstwa domowego w wysokości 0,80 zł. Netto za 1 m3 dostarczonej wody oraz 1,91 zł. Netto za 1 m3 odprowadzonych ścieków. 
W związku z udzielonymi w/w dopłatami Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. za usługi w zakresie dostawy wody i odprowadzanie ścieków świadczone tej grupie odbiorców obniży ceny o kwotę tych dopłat. 
Po uwzględnieniu dopłat cena za dostawę 1 m3 wody tej grupie odbiorców wyniesie – 2,31 zł. Netto (bez VAT) oraz 2,49 zł. Netto (bez VAT) za odprowadzanie ścieków. 
Różnica ta pomiędzy PWiK Sp. z o.o. w Głogowie będzie pokrywana przez Gminę Miejską w Głogowie w oparciu o miesięczne rozliczenia i na podstawie wystawionych przez to Przedsiębiorstwo faktur VAT. 
Proponowana wysokość subwencji na rok 2004 wynosi 6.182.880 zł. i jest niższa o 4 % w stosunku do roku 2003. 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIV/117/2003
Podmiot udostępniający informację:Rynek 10
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2013 09:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.03.2014 12:15 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
22.07.2013 10:54 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
05.07.2013 09:01 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)