Uchwała Nr XIV/116/2003

­

U C H W A Ł A Nr XIV/116/2003 

Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 25 listopada 2003 r. 


o zmianie uchwały Nr V/34/2003 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie ustalenia Taryfy opłat przewozu osób i bagażu w miejskiej komunikacji zbiorowej na obszarze Gminy Miejskiej Głogów 


Na podstawie art.18 ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art.8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz.1050 z późniejszymi zmianami) oraz art.34 ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz.601 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

W załączniku do uchwały Nr V/34/2003 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia Taryfy opłat przewozu osób i bagażu w miejskiej komunikacji zbiorowej na obszarze Gminy Miejskiej Głogów wprowadza się następującą zmianę : 
1/ art.3 ust.1 pkt. b otrzymuje brzmienie: 1) bilet miesięczny imienny:   Cena w zł 
- normalny: na jedną linię komunikacyjną    na dwie linie komunikacyjne   na wszystkie linie komunikacyjne         60,00 - 30 krotność   biletu jednorazowego   70,00 – 35 krotność    biletu jednorazowego   90,00 - 45 krotność   biletu jednorazowego 
   - ulgowy:na jedną linię komunikacyjną   na dwie linie komunikacyjne   na wszystkie linie komunikacyjne            30,00 - 50%   biletu normalnego   35,00 - 50%    biletu normalnego   45,00 - 50%   biletu normalnego 
       
   2) bilet miesięczny na okaziciela:      Cena w zł 
   - normalny:na jedną linię komunikacyjną   na dwie linie komunikacyjne   na wszystkie linie komunikacyjne         70,00 - 35 krotność   biletu jednorazowego   80,00 - 40 krotność    biletu jednorazowego   100,00 - 50 krotność   biletu jednorazowego 
    - ulgowy:na jedną linię komunikacyjną   na dwie linie komunikacyjne   na wszystkie linie komunikacyjne   35,00 - 50%biletu normalnego40,00 - 50% biletu normalnego50,00 - 50%biletu normalnego 

-   bilet miesięczny imienny i na okaziciela uprawnia do przejazdów we wszystkie dni miesiąca, 
-   bilety miesięczne imienne ważne są wyłącznie z wpisanym pełnym imieniem i nazwiskiem. Wpisanie imienia i nazwiska jest powinnością pasażera." 
2/ art. 8 ust.2 pkt. c otrzymuje brzmienie : 
studenci szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych (legitymacja 
studencka, międzynarodowa legitymacja studencka - International Student 
Identity Card - ISIC, karta EURO<26 wersji STUDENT. 


§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej 
Eugeniusz Patyk 


U Z A S A D N I E N I E 


Planowana cena biletu jednorazowego normalnego i ulgowego na rok 2004 nie ulega zmianie i pozostaje na dotychczasowym poziomie w wysokości 2,00 zł - bilet jednorazowy normalny i 1,00 zł - bilet jednorazowy ulgowy. 
Przy przyjętych na przyszły rok założeniach do planu techniczno-ekonomicznego Spółki: 
- planowanego wzrostu kosztów - 2%, 
- planowanej sprzedaży na poziomie tegorocznym, 
- planowanej dalszej odnowy taboru autobusowego, 
proponujemy przywrócenie poprzednio obowiązujących już krotności dla cen biletów miesięcznych. 
Ceny biletów miesięcznych są ustalane corocznie jako wielokrotność ceny biletu jednorazowego. Od roku 2001 obowiązywały następujące krotności: 
- imienny bilet miesięczny na jedną linię - 30 krotność biletu jednorazowego 
- imienny bilet miesięczny na wszystkie linię – 45 krotność biletu jednorazowego 
- bilet miesięczny na okaziciela na jedną linię – 35 krotność biletu jednorazowego 
-    bilet miesięczny na okaziciela na wszystkie linie – 50 krotność biletu 
jednorazowego 
- bilety ulgowe - 50% ceny biletów wymienionych wyżej. 
W roku 2001 cena biletu jednorazowego wynosiła 1,70 zł. co daje kolejno następujące ceny biletów wyżej wymienionych: 51,00 zł; 56,50 zł; 59,50 zł; 85,00 zł, a bilety ulgowe 50 % tych cen. 
W roku 2002 r. cena biletu jednorazowego wynosiła 1,90 zł., a ceny biletów miesięcznych kształtowały się następująco: 57,00 zł; 85,50 zł; 66,50 zł; 95 zł, a ceny biletów ulgowych 50% tych cen. 
W propozycji do taryfy na rok 2003 proponowaliśmy dodanie nowego biletu miesięcznego na dwie linie, którego cena kształtowałaby się następująco: 
- imienny bilet miesięczny na dwie linie - 35 krotność biletu jednorazowego 
- bilet miesięczny na okaziciela na dwie linie - 40 krotność biletu jednorazowego 
- bilety ulgowe - 50% ceny biletów wymienionych wyżej. 
Uchwałą Nr V/34/2003 Rady Miasta z dnia 11.02.2003 r. ceny wszystkich biletów miesięcznych zostały obniżone o 5-cio krotność ceny biletu jednorazowego. Od dnia 01.04.2003 r. cena biletu jednorazowego wynosi 2,00 zł. i obowiązują następujące ceny biletów miesięcznych: 
-   imienny bilet miesięczny na jedną linię 50,00 zł. 
-   imienny bilet miesięczny na dwie linie 60,00 zł. 
-   imienny bilet miesięczny na wszystkie linie 89,00 zł. 
-   bilet miesięczny na okaziciela na jedną linię 60,00 zł. 
-   bilet miesięczny na okaziciela na dwie linie 70,00 zł. 
-   bilet miesięczny na wszystkie linie 90,00 zł. 
Komunikacja Miejska Spółka z o.o. od kwietnia br tj. od wejścia w życie nowej taryfy do grudnia 2003 r. straci na obniżeniu cen biletów miesięcznych kwotę około 80.340,00 zł. 
Obecnie sytuacja finansowa Spółki jest trudna. Odnotowany został ujemny wynik finansowy. Strata finansowa spowodowana jest: 
-   znaczącym wzrostem cen paliw ( w załączeniu tabela z cenami ), 

-   zwiększeniem kosztów wynagrodzeń wynikającym z dostosowania systemu wynagrodzeń w grupie kierowców w związku z wejściem w życie ustawy o czasie pracy kierowców ( wynagrodzenie za OC wliczone zostało do czasu pracy kierowcy a czas pracy uległ skróceniu ), w roku 2002 koszt wynagrodzeń za 8 m-cy kształtował się będzie na poziomie 1.990.413,76 zł. w roku 2003 w analogicznym okresie 2.208.856,56 zł. 
-   zmniejszeniem ilości pasażerów, 
-   obniżeniem cen biletów miesięcznych. 
Przywrócenie cen biletów miesięcznych do poprzednio obowiązujących krotności ceny biletu miesięcznego jest jednym z elementów programu minimalizowania strat w Spółce, dlatego też wnosimy o uchwalenie proponowanej zmiany. 
Jednocześnie wnosimy o uchwalenie zmiany dotyczącej możliwości okazywania przez studentów dla dokumentowania uprawnienia do przejazdu ulgowego karty EURO<26 wersji STUDENT, co wynika z popieranej przez Radę Europy i Parlament Europejski inicjatywy w zakresie promocji projektu Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO. 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIV/116/2003
Podmiot udostępniający informację:Rynek 10
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2013 09:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.03.2014 12:15 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
22.07.2013 10:53 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
05.07.2013 09:01 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)