x 
Drukuj
Jan Chitro 11.07.2013 10:08

U C H W A Ł A Nr XXX/175/12 Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wiejskiej Grębocice

­

U C H W A Ł A Nr  XXX/175/12

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia  5 czerwca 2012 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wiejskiej  Grębocice

 

          Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym        (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), w związku z art. 216 ust. 2  pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 47 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.  o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz.526), uchwala się, co następuje:   

§ 1.

Postanawia się udzielić pomocy finansowej w kwocie 10.000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w formie dotacji celowej Gminie Wiejskiej Grębocicez przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z organizacją    i przeprowadzeniem  przedsięwzięcia sportowego w kolarstwie szosowym pn. „ XXII Memoriał im. Grundmana i Wizowskiego – Puchar Polski w Kolarstwie Szosowym  w kat. Młodzieżowiec „.

§ 2.

Środki finansowe na pomoc, o której mowa w § 1, będą pochodziły z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2012.

§ 3.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Głogowa do zawarcia z Gminą Wiejską Grębocice w imieniu Gminy Miejskiej Głogów  umowy określającej tryb i terminy przekazania oraz sposób rozliczenia dotacji celowej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Koliński

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 
Gmina Grębocice jest inicjatorem oraz głównym organizatorem ogólnopolskiego przedsięwzięcia sportowego w kolarstwie pn. „ XXII Memoriału im. Grundmana   i Wizowskiego – Puchar Polski w Kolarstwie Szosowym  w którym udział biorą zawodnicy kolarstwa w kat. Młodzieżowiec. Powierzenie Gminie Grębocic przez Polski Związek Kolarski organizację ogólnopolskiego przedsięwzięcia sportowego jest wyrazem wysokiej oceny poziomu i jakości  organizacji        w latach ubiegłych zawodów kolarskich organizowanych przez tę Gminę w kolarstwie szosowym i górskim.
           Przy współpracy organizowanego przedsięwzięcia sportowego wezmą udział następujące instytucje: Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, Gmina Miejska Głogów, Polkowice i Rudna oraz  Gminy Wiejskie Głogów, Jerzmanowa  i  Grębocice.
Wsparcie w/w zawodów sportowych przez Gminę Miejską Głogów w kwocie wymienionej  w uchwale będzie wyrazem poparcia i wspierania przez organy samorządowe naszego miasta ogólnopolskich przedsięwzięć sportowych organizowanych w regionie Zagłębia Miedziowego a także  promocji Głogowa poprzez sport.
        Wymieniona kwota dotacji zostanie przeznaczona na przygotowanie i organizację miejsca startu ekip kolarskich w Głogowie do II etapu wyścigu kolarskiego „ XXII Memoriał im. Grundmana i Wizowskiego – Puchar Polski w Kolarstwie Szosowym   w kat. Młodzieżowiec” . który zostanie przeprowadzony na trasie Głogów – Grodowiec  w dniu 17 czerwca br. oraz promocję miasta w wydawnictwach związanych z wyścigiem kolarskim oraz mediach prasowych i TV.

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:U C H W A Ł A Nr XXX/175/12 Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wiejskiej Grębocice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.07.2013 10:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.03.2014 12:13 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
17.03.2014 09:51 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
26.07.2013 10:31 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
11.07.2013 10:08 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)