x 
Drukuj
Jan Chitro 11.07.2013 09:56

U C H W A Ł A Nr XXVI/161/12Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012 r.w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę granic Miasta Głogowa

­

U C H W A Ł A  Nr  XXVI/161/12
 
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia  20 marca  2012 r.
 
w sprawie         wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę granic Miasta Głogowa
                     
            Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, art. 4b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 1 ust. 1 § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania  i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach   (Dz. U. Nr 86, poz. 943  ze zmianami) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
Występuje się do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu z wnioskiem w sprawie zmiany granic administracyjnych poprzez włączenie części terenów sąsiednich gmin: Gminy Głogów i Gminy Jerzmanowa:
1) części obszaru sołectwa Szczyglice z Gminy Głogów     - 64,5815 ha
2) części obszaru sołectwa Ruszowice z Gminy Głogów     - 21,4002 ha
3/ części obszaru sołectwa Jaczów z Gminy Jerzmanowa    -   5,6696 ha
 
§ 2.
 
Upoważnia się Prezydenta Miasta Głogowa do sporządzenia wniosku, o którym mowa w § 1, oraz niezbędnych dokumentów, map i informacji wymaganych przepisami prawa.
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                  

Przewodniczący Rady Miasta
Andrzej Koliński
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
           Rada Miejska w Głogowie Uchwałą Nr XII/67/11/z dnia 31 maja 2011 r. przystąpiła do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Głogowa i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Zmiany granic gmin dokonuje Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Rozporządzenie może być wydane na wniosek zainteresowanej rady gminy. Powyższy wymóg wynika  z  przepisów o samorządzie gminnym dotyczących zmiany granic gmin oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach. Do przedmiotowego wniosku zostaną załączone wymagane dokumenty  tj. 1)      zaświadczenie Starosty Głogowskiego potwierdzające zgodność zebranych danych z operatem ewidencyjnym,2)      Uchwała Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta – zakończonych wynikiem pozytywnym,3)      opinia pozytywna Rady Gminy Jerzmanowa w sprawie zmiany granic wraz z pozytywnymi wynikami przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami,4)      opinia negatywna Rady Gminy Głogów w sprawie zmianie granic wraz z negatywnymi wynikami przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami,5)      komplet map, w tym mapa topograficzna w skali 1 : 25 000 wraz z wypisami z rejestru gruntu,6)      opinia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu potwierdzająca zgodność przebiegu dotychczasowych granic przedmiotowych terenów z państwowym rejestrem granic  i powierzchni zasadniczego podziału terytorialnego państwa,7)      wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin objętych przedmiotowym wnioskiem, uwzględniające infrastrukturę techniczną, i społeczną, układ urbanistyczny i komunikacyjny oraz sposób zagospodarowania terenu, jak również inne dokumenty nieobowiązujące, a które mogą mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku.  Termin złożenia wniosku do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego mija 31 marca br.  Wykonując przywołane wyżej przepisy, niezbędne jest podjęcie przez Radę Miejską  w Głogowie uchwały o przedłożonej treści.  

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:U C H W A Ł A Nr XXVI/161/12Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012 r.w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę granic Miasta Głogowa
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.07.2013 09:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.03.2014 12:37 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
17.03.2014 09:34 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
26.07.2013 10:01 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
11.07.2013 09:56 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)