x 
Drukuj
Jan Chitro 11.07.2013 09:53

U C H W A Ł A Nr XXVI/159/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Głogowskiego

­


U C H W A Ł A    Nr  XXVI/159/12
Rady Miejskiej w Głogowie
z   dnia 20 marca 2012 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Głogowskiego. 
 
          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  9 litera „a” ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 6 pkt  6, art. 13 ust. 2 i 2a w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami)  uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
Wyraża się zgodę na dokonanie przez Gminę Miejską w Głogowie darowizny na rzecz Powiatu Głogowskiego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Głogowie     w obrębie 13 „Brzostów”, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 375/19 o powierzchni 0,1438 ha, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie prowadzi księgę wieczystą KW 65959.

§ 2.
Nieruchomość, o której mowa w § 1, daruje się na cel publiczny tj. budowa domu rodzinnego dla wychowanków Domu Dziecka.

§ 3.
W przypadku niewykorzystania nieruchomości na cel określony w § 2, nastąpi odwołanie darowizny.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.
 
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                          
                                                                                         

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Koliński
 
 
                                                   U Z A S A D N I E N I E
  
Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem darowizny na cele publiczne dokonywanej między Skarbem Państwa i jednostkami samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami, za zgodą swojej rady. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na cel określony w niniejszej uchwale, a następnie w umowie, darowizna może być odwołana. Taka forma przeniesienia własności nieruchomości określona jest w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami.
            Zarząd Powiatu Głogowskiego zwrócił się z prośbą o nieodpłatne przekazanie, w formie darowizny, nieruchomości gruntowej będącą własnością Gminy Miejskiej Głogów, z przeznaczeniem pod budowę domu rodzinnego dla wychowanków Domu Dziecka. Inwestycja ta będzie miała charakter  ponad gminnego celu publicznego realizowanego zgodnie z założeniami nowej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z  2011 r. Nr 149, poz. 887).
            W wyniku podjętych czynności ustalono, iż przedmiotem przekazania będzie niezabudowana działka gruntu o numerze geodezyjnym 375/19, położona w Głogowie w obrębie 13 „Brzostów”.
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Brzostów”, zatwierdzonego uchwałą Nr XV/143/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia  26 lutego 2008 roku (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 177, poz.1991 z dnia 25 czerwca 2008 roku),   nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 375/19 położona jest w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 47.1.MN, dla którego ustala się przeznaczenie: podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca. Ponadto plan dopuszcza lokalizowanie wolnostojących lub bliźniaczych budynków garażowych i gospodarczych.
Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Głogowie postanawia o wyrażeniu zgody na darowiznę prawa własności nieruchomości opisanej w § 1, Powiatowi Głogowskiemu wyłącznie z przeznaczeniem pod budowę domu rodzinnego dla wychowanków Domu Dziecka.
           W przypadku niewykorzystania nieruchomości gruntowej na wskazany cel, darowizna zostanie odwołana.
Warunki w sprawie dokonania darowizny określone zostaną w protokole uzgodnień.

Komentarz

­


Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:U C H W A Ł A Nr XXVI/159/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Głogowskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.07.2013 09:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.03.2014 12:48 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
17.03.2014 09:41 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
17.03.2014 09:19 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
26.07.2013 10:24 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
11.07.2013 09:53 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)