x 
Drukuj
Jan Chitro 11.07.2013 09:46

U C H W A Ł A Nr XXV/142/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Lubin na dofinansowanierealizacji projektu „INTER - Regio - Rail

­U C H W A Ł A   Nr  XXV/142/12
 
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia  14 lutego 2012 r.
  
w sprawie    udzielenia  pomocy  finansowej  Gminie  Miejskiej  Lubin  na  dofinansowanie realizacji   projektu  „INTER - Regio - Rail   Usuwanie  barier  w  regionalnym  kolejowym transporcie pasażerskim”
 
Na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych   (Dz. U. z 200 9r. Nr 157 poz. 1240)  i art. 47 ust. 2  ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r.   Nr 80 poz. 526)  uchwala się,  co następuje:
 
§ 1.
1. Udziela się pomocy finansowej Gminie Miejskiej Lubin w kwocie 27.270,30 zł.
    Środki  zostaną  przekazane  w  dwóch  transzach:
1)      w  2012  roku  w wysokości  18.180,20 zł, w terminie do dnia 30 czerwca 2012 roku;
2)      w  2013  roku  w wysokości    9.090,10 zł, w terminie do dnia  30 kwietnia 2013 roku.
Wskazane środki przeznaczone zostaną na pomoc finansową w celu realizacji projektu 
Nr 2CE217P2 Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim INTER -Regio – Rail, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Zasady udzielonej pomocy finansowej, wskazanej w ust. 1 określone zostaną w oddzielnym porozumieniu na rzecz dofinansowania realizacji przez Gminę Miejską Lubin Projektu 
Nr 2CE217P2 Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim INTER-Regio – Rail. 
 § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.  

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                              


Przewodniczący Rady Miejskiej 
        Andrzej Koliński 
  
                      

 U  Z A S A D N I E N I E
 Gmina Miejska Lubin od kwietnia 2010 roku uczestniczy w międzynarodowym projekcie „INTER – Regio – Rail Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obszar działania: 2.3 Promocja zrównoważonego i bezpiecznego transportu, program Central Europe, - Promoting Sustainable and Safe Mobility.Projekt jest realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej. W ramach programu Gmina Lubin przeprowadza projekt pilotażowy pn. „Jeden bilet – jedna taryfa”, którego celem jest przygotowanie gotowych rozwiązań umożliwiających zintegrowanie różnych środków transportu publicznego na obszarze Legnicko – Głogowskiego Okręgu Miedziowego, które z punktu widzenia Pasażera definiują trzy hasła: Jeden rozkład jazdy  -  Jeden bilet  -   Jedna taryfaProjekt „Jeden bilet, jedna taryfa” jest przedsięwzięciem innowacyjnym w skali kraju, gdyż jest on próbą stworzenia pierwszego związku transportowego na obszarze z miastami średniej wielkości.W projekcie pilotażowym „Jeden bilet – jedna taryfa” Gmina Miejska Lubin prowadzi szereg czynności związanych z koordynowaniem przedsięwzięcia (spotkania partnerów, rozliczenia, raportowania) oraz przygotowywaniem opracowań studyjnych, stanowiących unikalną wiedzę niezbędną do integracji transportu publicznego w LGOM.Dotychczas zostały wykonane 3 ekspertyzy zewnętrzne:1.      Inwentaryzacja połączeń transportu publicznego na terenie LGOM – zidentyfikowano wszystkie połączenia kolejowe, autobusowe miejskie i regionalne oraz minibusowe. 2.      Projekt zintegrowanego systemu taryfowego w LGOM – przedstawiono możliwości zastosowania jednolitych opłat za przejazdy komunikacją zbiorową na obszarze Zagłębia Miedziowego.3.      Podstawy prawne oraz wykaz niezbędnych kroków do powołania jednostki zarządzającej transportem publicznym na terenie LGOM – podstawy prawne integracji transportu w świetle obowiązujących uwarunkowań prawnych. Planowane jest wykonanie kolejnych ekspertyz w 2012 roku:1.      Projekt organizacji zintegrowanych przewozów w LGOM – koncepcja jednostki zarządzającej zintegrowanym transportem zbiorowym oraz zasady zlecania usług 
i możliwości finansowania przewozów. 2.      Plan transportowy dla LGOM – trasy linii, główne założenia funkcjonowania siatki połączeń w okresie do 2016 roku (przygotowanie Planu determinuje Ustawa 
o Publicznym Transporcie Zbiorowym z dnia 01.03.2011 r.).  Wartość projektu pilotażowego „Jeden bilet – jedna taryfa” realizowanego przez Gminę Miejską Lubin wynosi 295 270,10 euro. Projekt jest dofinansowywany w 85% 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota dofinansowania wynosi 250 270,00 euro.   Wkład własny Gminy Miejskiej Lubin wynosi 44 290, 50 euro.W marcu 2012 roku planowane jest podpisanie Porozumienia na rzecz dofinansowania realizacji niniejszego projektu przez następujące jednostki samorządu terytorialnego, które zadeklarowały partycypację finansową we wkładzie własnym Gminy Miejskiej Lubin:-       Gmina Miejska Głogów,-       Gmina Legnica,-       Gmina Lubin,-       Powiat Lubiński,-       Gmina Polkowice,-       Powiat Polkowicki.Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Lubin zostanie udzielona przez każdego z wyżej wymienionych Partnerów projektu w formie dotacji celowej w kwocie 27.270, 30 zł.
Przed podpisaniem Porozumienia oraz przekazania dotacji celowej wymagane jest przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz realizacji projektu „Jeden bilet – jedna taryfa”, przez organy stanowiące poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

Komentarz

­Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:U C H W A Ł A Nr XXV/142/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Lubin na dofinansowanierealizacji projektu „INTER - Regio - Rail
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.07.2013 09:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.03.2014 09:03 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
17.03.2014 09:01 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
26.07.2013 09:42 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
11.07.2013 09:46 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)