x 
Drukuj
Jan Chitro 11.07.2013 09:46

U C H W A Ł A Nr XXV/148/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie określenia stawek z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych

­


U C H W A Ł A    Nr XXV/148/12
            
Rady Miejskiej w Głogowie
 
z dnia  14 lutego 2012 r.
 
w sprawie   określenia stawek  z  tytułu  zwrotu  kosztów  podróży  służbowych,    radnym korzystającym  z  pojazdu  samochodowego  nie  będącego własnością Gminy Miejskiej  Głogów
 
         Na podstawie art. 25 ust. 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zmianami )  w związku z § 5     ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalenia należności  z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gmin ( Dz. U. z  2000 r. Nr 66, poz. 800 ze zmianami ) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy  ( Dz. U. z  2002 r. Nr 27, poz. 271 ze zmianami ), uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
Z tytułu korzystania z pojazdu w podróży służbowej nie będącym własnością Gminy, radnemu Gminy Miejskiej Głogów przysługuje zwrot kosztów za jeden kilometr przebiegu w następujących wysokościach:
           1.  0,5214zł – dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm 3 ,
           2.  0,8358 zł - dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm 3
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.
    
§ 3.
Traci moc uchwała Nr VII/57/2003 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 kwietnia 2003 r,  w  sprawie    określenia  
stawek    z    tytułu    zwrotu    kosztów   podróży służbowych, pojazdem samochodowym nie będącym własnością  Gminy,  radnym Gminy Miejskiej  Głogów.
 
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
                                                 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Koliński                  


   
 
U Z A S A D N I E N I E
 
           Na podstawie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności  z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gmin ( Dz. U. z 2000 r. Nr 66, poz. 800 ze zmianami ), na wniosek radnego przewodniczący rady gminy może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy. W takim przypadku radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu wg stawek za jeden kilometr przebiegu, określonych przez radę gminy na podstawie przepisów w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli  i motorowerów nie będących własnością pracodawcy

Komentarz

­


Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:U C H W A Ł A Nr XXV/148/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie określenia stawek z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.07.2013 09:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.03.2014 09:03 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
26.07.2013 09:41 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
11.07.2013 09:46 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)