Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej Głogów - wersja na Android

Deklaracja Dostępności dla aplikacji mobilnej Głogów

Urząd Miejski w Głogowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej Głogów.

 • Data publikacji aplikacji mobilnej: 2017-02-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-10-27.

Status zgodności z ustawą

Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Elementy graficzne nie mają poprawnej alternatywy tekstowej.
 • Przy dwukrotnym powiększeniu czcionki, niektóre napisy nachodzą na siebie.
 • Niektóre słowa napisane zostały z rozstrzelonym odstępem przy pomocy spacji.
 • Nie ma możliwości wyłączenia (zatrzymania) efektu automatycznego przewijania zdjęć.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Mapy, które zostały wyłączone z zapewnienia dostępności.
 • Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020r.
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowane przed dniem 23 września 2018r.
 • Treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019r. przebudowom i zmianom.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-11.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31.

Skróty klawiaturowe

Aplikacja używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Martyna Rybka - dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna, Jan Chitro - dostępność cyfrowa, sekretariat@glogow.um.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 767265401 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Procedury zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głogowie.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Głogowie – Rynek 10

 • Wejście do budynku jest dostosowane do osób z niepełnosprawnościami – podjazd dla wózków, dzwonek po lewej stronie drzwi na wysokości osób poruszających się na wózkach oraz automatyczne otwieranie drzwi.
 • Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda wewnętrzna).
 • Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablice informacyjne) oraz głosowy (portier, punkt informacyjny).
 • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinformowani pracownicy punktu informacyjnego, portierni).
 • Przy budynku znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Zapewniona jest obsługa tłumacza języka migowego on-line.
 • Zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji lub portiera o konieczności obsługi klienta.
 • W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • W budynku znajdują się pętle indukcyjne (Biuro Obsługi Mieszkańca, Dział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, Biuro Paszportowe, Sala Rajców). Stanowiska z pętlą indukcyjną są oznaczone specjalnymi piktogramami.

Urząd Stanu Cywilnego – ul. Sikorskiego 21

 • Urząd Stanu Cywilnego znajduję się na parterze Starostwa Powiatowego w Głogowie. Wejście do budynku dostosowane do osób z niepełnosprawnościami znajduję się od strony ul. Sikorskiego.
 • Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda zewnętrzna, podjazdy).
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablice informacyjne) oraz głosowy (portier, punkt informacyjny).
 • Zapewniony jest wstęp do budynków osobie korzystającej z psa asystującego (poinformowani pracownicy punktu informacyjnego, portierni).
 • Przy budynku znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego.
 • Zapewnienie komunikacji z Urzędem Stanu Cywilnego na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji lub portiera o konieczności obsługi klienta.
 • W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • W Urzędzie Stanu Cywilnego stanowisko wyposażone jest w pętle indukcyjną.

Miejska Strefa Biznesu – ul. Poczdamska 1

 • Dział znajduje się na parterze w budynku od strony ul. Poczdamskiej. Drzwi do budynku nie otwierają się automatycznie.
 • Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablice informacyjne).
 • Zapewniony jest wstęp do budynków osobie korzystającej z psa asystującego.
 • Przy budynku znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego.
 • Zapewnienie komunikacji z Działem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku.
 • W budynku nie znajduje się pętla indukcyjna oraz informacje głosowe.
 • W budynku nie znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Głogowie w Galerii Glogovia

 • Biuro znajduję się na I piętrze Galerii Glogovia. Pierwsze wejście od lewej strony do budynku posiada przycisk przywoławczy na poziomie osób poruszających się na wózku. Budynek posiada jedno z trzech wejść z otwieranymi automatycznie drzwiami.
 • Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda wewnętrzna).
 • Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń.
 • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
 • Przy budynku znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego.
 • Zapewnienie komunikacji z biurem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku.
 • W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie znajduje się pętla indukcyjna oraz informacje głosowe.

Centrum Informacji Turystycznej – ul. Koszarowa 1

 • Wejście do budynku jest dostosowane do osób z niepełnosprawnościami – winda zewnętrzna.
 • Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – jedno duże pomieszczenie, komunikacja pionowa – winda).
 • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinformowani pracownicy Centrum).
 • Przy budynku znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego.
 • Zapewnienie komunikacji z pracownikami Centrum na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku.
 • W budynku nie znajduje się pętla indukcyjna oraz informacje głosowe.

Aplikacje mobilne

Dodatkowe informacje

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej Głogów - wersja na Android
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:31.03.2022 12:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Prezydent Miasta
Data na dokumencie:31.03.2022
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:31.03.2023 14:22