wersja do wydruku Jan Chitro 11.07.2013 08:53

U C H W A Ł A Nr VI/30/2011 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2011 roku

U C H W A Ł A    Nr  VI/30/2011

 

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia   13 stycznia  2011 r.

 

 

w sprawie   zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na  I półrocze 2011 roku

                 

 

        Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591  ze zmianami )  uchwala się,  co następuje:

 

§  1.

 

Zatwierdza  się  plan pracy  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogowie na                                        

I półrocze  2011 roku   stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§  2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.       

 

                                                                 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Koliński

             

                                                                            

 U Z A S A D N I E N I E

 

        

         W celu wykonywania swoich ustawowych i statutowych obowiązków Komisja Rewizyjna Rady  Miejskiej  winna  kierować się zatwierdzonym  przez Radę  Miejską  planem pracy.  W tej sytuacji niezbędnym  jest podjęcie  niniejszej uchwały.

 

                                        

 

                                                                             Załącznik do Uchwały Nr VI/30/2011

                                                                                                          Rady Miejskiej w Głogowie

                                                                                                                    z dnia 13 stycznia 2011 r.

 

 

 

 

P L A N    P R A C Y

 

 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogowie na I półrocze 2011 roku

 

 

 

Lp.

 

T  E  M  A  T  Y  K  A

 

TERMIN

 

  

1.

 

1.       Opracowanie planu pracy Komisji na I półrocze 2011 roku

2.       Sprawy różne.

 

 

 

Styczeń

 

 

2.

 

 

1.       Rekontrola  umorzeń podatkowych dokonanych w 2009 roku przez Prezydenta Miasta Głogowa.

2.       Sprawy różne.

 

 

 

Luty

 

3.

 

1.       Informacja Biura Kontroli Wewnętrznej o wynikach kontroli wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzonych w 2010 roku.

2.       Ocena realizacji uchwał Rady Miejskiej w 2010 roku.

3.       Sprawy różne.

 

 

Marzec

 

 

3.

 

1.       Ocena wykonania budżetu Gminy Miejskiej  Głogów      za  2010 rok.

2.       Opracowanie opinii i wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Głogowa za 2010 rok.

3.       Sprawy różne.

 

 

 

Kwiecień

 

Maj

 

4.

 

 

1.       Kontrola umorzeń podatkowych dokonanych w 2010 roku przez Prezydenta Miasta Głogowa.

2.       Sprawy różne.

 

  

    Czerwiec

 


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:U C H W A Ł A Nr VI/30/2011 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2011 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.07.2013 08:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
26.07.2013 09:03 Edycja dokumentu (Jan Chitro)