Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzaniem danych osobowych w związku z rozpatrzeniem petycji.

RODO

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Tożsamość administratora

Prezydent Miasta Głogowa

Dane kontaktowe administratora

Rynek 10, 67-200 Głogów

e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

tel.: +48 767265401

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Rynek 10, 67-200 Głogów

e-mail: iod@glogow.um.gov.pl

tel.: +48 767265471

Cele przetwarzania

Rozpatrzenie petycji.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1  lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj.:

  • rozpatrzenia petycji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach,
  • archiwizacji dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

Odbiorcy danych

Podmioty współpracujące z Gminą Miejską Głogów na podstawie umów powierzenia, w szczególności: firmy prawnicze, informatyczne. Pan/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniesionej petycji, a następnie, w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym

zasobie archiwalnym i archiwach, tj. wg kategorii archiwalnej A.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do Pani/ Pana danych, prawo żądania ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa.

W celu skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) - adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: +48 22 531 03 00.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniesionej petycji bez rozpoznania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzaniem danych osobowych w związku z rozpatrzeniem petycji.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:05.10.2020 14:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jan Chitro
Data na dokumencie:05.10.2020
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:05.10.2020 14:11