ZP w sprawie założeń do projektu budżetu na 2021 rok

 Zarządzenie Nr 152/2020

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 31 lipca 2020 r.

 

w sprawie: założeń do projektu budżetu na 2021 rok

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym             (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.713 ), w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku        o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.869 ze zmianami) , zarządzam:

 

§ 1

 1. Jednostki organizacyjne gminy składają do dnia 10 września  2020 roku materiały  planistyczne do odpowiednich wydziałów resortowych Urzędu Miasta.
 2. Naczelnicy wydziałów po analizie i zaopiniowaniu złożonych przez jednostki organizacyjne materiałów planistycznych (zatwierdzonych przez resortowych Prezydentów, Sekretarza) przekazują je wraz z materiałami planistycznymi związanymi z realizacją zadań przez wydziały,  Skarbnikowi Gminy nie później niż do dnia  18 września 2020 r. w zakresie planowanych dochodów oraz do dnia                  25 września 2020 roku w zakresie planowanych wydatków.

 

§ 2

 1. Projekty planów jednostki organizacyjne i wydziały sporządzają w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zmianami.), załączając do nich kalkulację  i uzasadnienie.
 2. Uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków bieżących sporządza się dla każdego działu, rozdziału i paragrafu, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie 2020 r. i założenia planu z uwzględnieniem:
  1. zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych;
  2. czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku,
  3. dochodów i wydatków jednorazowych lub nie występujących w budżecie roku 2020;
  4. kwoty planowanych wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2021 roku.
 3. Uzasadnienie do zadań inwestycyjnych winno zawierać:
  • nazwę zadania (wraz z odpowiednią klasyfikacją budżetową),
  • zakres zadania,
  • ogólny koszt inwestycji, a w przypadku zadań kontynuowanych również – dotychczas poniesione nakłady,
  • źródła finansowania,
  • przewidywany termin wykonania zadania,
  • dla zadań nowych, rozpoczynających się dokumentacją – termin rozpoczęcia i wykonania zadania.
 4. Podmioty realizujące programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz  z innych źródeł w materiałach planistycznych winny wskazać:
  • nazwę programu (projektu),
  • okres realizacji
  • planowany poziom dofinansowania w poszczególnych latach (kwota, % wydatków)
  • łączny koszt programu (projektu) ze wskazaniem źródeł finansowania (środki z budżetu krajowego, środki z budżetu UE) w podziale na poszczególne lata realizacji.
 5. Przy planowaniu wydatków należy uwzględnić środki zaangażowane na zadania        w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 6. Objaśnienia do materiałów planistycznych winny być odniesione do przewidywanego wykonania roku 2020 w warunkach porównywalnych.

§ 3

Materiały planistyczne – wnioski o przyznanie dotacji lub dofinansowania z budżetu miasta – opracowane przez:

1. Zakłady budżetowe,  powinny zawierać:

 • planowane przychody z działalności (w tym podlegającej dotowaniu)
 •  koszty działalności (w tym podlegającej dotowaniu)
 •  planowane dotacje  z budżetu gminy
 •  szczegółową kalkulację i uzasadnienie przyjętych w materiałach wielkości  w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku 2020 w warunkach porównywalnych.

                2. Instytucje kultury, powinny zawierać:

 •  planowane przychody z prowadzonej działalności (ze wskazaniem źródła ich pochodzenia)
 •  planowane kwoty dotacji z podziałem na dotację podmiotową oraz dotacje celowe na określone zadania (z kalkulacją kosztów na poszczególne zadania)
 • planowane koszty działalności bieżącej
 •  planowane koszty remontów
 • planowane koszty zadań inwestycyjnych
 • planowany stan środków pieniężnych na koniec roku
 • szczegółową kalkulację i uzasadnienie przyjętych w materiałach wielkości  w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku 2020 w warunkach porównywalnych.

                3. Spółki gminne, powinny zawierać:

 • planowane przychody oraz koszty związane z działalnością spółki
 •  planowane dofinansowanie  z budżetu gminy
 • uzasadnienie przyjętych w materiałach    wielkości  w odniesieniu       do    przewidywanego wykonania roku 2020  w  warunkach  porównywalnych.

§ 4

Przy szacowaniu  dochodów i wydatków  należy przyjąć następujące założenia:

I. Dochody, w tym:

    1.  Podatki i opłaty – zgodnie z przyjętymi stawkami.

    2.  Dochody z mienia komunalnego – w wysokości realnych wpływów.

    3.  Pozostałe dochody własne – na poziomie przewidywanego wykonania 2020 r.                         w warunkach porównywalnych.

    4. Dofinansowanie na realizację poszczególnych projektów w  wielkościach realnych,          możliwych do osiągnięcia w 2021 roku. Do wniosku o ujęcie dochodów na           dofinansowanie  projektów należy dołączyć kserokopie  zawartych  umów                             z dysponentem środków lub otrzymanych informacji  o  przyznanym dofinansowaniu.

 Planowane dochody  należy przedłożyć Skarbnikowi Gminy do dnia  18 września 2020 r.

 

II. Wydatki bieżące, w tym:

 1. wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami – na poziomie 2020 r.
 2. wynagrodzenia nauczycieli – zgodnie z rozporządzeniem Min. Edukacji Narodowej.
 3. minimalne wynagrodzenie – na poziomie propozycji przyjętej przez rząd tj. w kwocie 2.800 zł

     3.  pozostałe wydatki bieżące – na poziomie przewidywanego wykonania 2020 r.             w warunkach  porównywalnych.

III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - na poziomie aktualnego planu       2020  roku do momentu otrzymania informacji od dysponentów środków o  wysokości        przyznanych dotacji.

IV.  Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz         organów administracji rządowej w wysokości określonej w umowach i porozumieniach.

 

§ 5

Zobowiązuje Naczelników Wydziałów do przekazania założeń określonych w niniejszym Zarządzeniu podległym ich wydziałom i jednostkom organizacyjnym.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Otrzymują:

 1. Wydział Organizacyjny w/m – wersja elektroniczna.
 2. Naczelnicy Wydziałów UM – wersja elektroniczna
 3. a/a

 

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZP w sprawie założeń do projektu budżetu na 2021 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie, Wydział Finansów Publicznych, Dział Budżetowy, Rynek 10
Informację opublikował:Marzena Jemioło
Data publikacji:31.07.2020 12:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Rokaszewicz Rafael
Data na dokumencie:31.07.2020
Informację aktualizował:Marzena Jemioło
Data aktualizacji:31.07.2020 12:47